Política de privacidad

Política de protección de datos

A continuación móstrase a información básica e esencial que debes coñecer sobre o tratamento que realizamos en Reale sobre os teus datos. Recomendamos que visites o noso sitio web e leas a nosa Política completa para coñecer en detalle como trataremos os teus datos.

Se tes algunha dúbida, escríbenos a dpo@reale.es e tentaremos responder a todas as túas dúbidas.

Responsable

REALE SEGUROS GENERALES, S. A. (RSG) ou REALE VIDA Y PENSIONES, S. A. DE SEGUROS (RV), dependendo do produto sobre o que solicitaches prezo ou decidiches finalmente contratar.

Finalidade e lexitimación

Os datos que nos facilitaches serán utilizados por RSG ou RV, segundo corresponda, para:

(1) a xestión do proxecto, solicitude ou tarificación do seguro solicitado, así como a formalización e xestión do seguro se decides contratalo. Lexitimación: execución do contrato.
(2) a comunicación dos datos a outras aseguradoras ou reaseguradoras, así como ao corredor de seguros que mediase a póliza. Lexitimación: execución do contrato.
(3) cumprimento das nosas obrigas legais como aseguradora, principalmente para a selección do risco que se vai asegurar, ou a prevención do branqueo de capitais para RV, entre outros. Lexitimación: obriga legal.
(4) a prevención da fraude, faltas de pagamento e roubo de identidade (incluída a elaboración de perfís). Lexitimación: interese lexítimo.
(5) a elaboración de estudos estatísticos e o desenvolvemento de novos produtos e servizos previos ao proceso de anonimización dos teus datos. Lexitimación: interese lexítimo.
(6) realización de actividades de fidelización e enquisas de opinión. Lexitimación: interese lexítimo..

Con carácter conxunto entre RSG e RV como corresponsables para:

(7) xestionar de forma centralizada os teus datos e ofrecerche un servizo máis inmediato e completo en todas as nosas sucursais. Lexitimación: interese lexítimo.
(8) enviarche comunicacións comerciais de produtos propios e similares aos previamente contratados, por calquera medio mentres sexas cliente (inclúe a elaboración de perfís «básicos»). Lexitimación: interese lexítimo.(9) Outros fins baseados no teu consentimento (ver sección Ti decides! desta cláusula).

Destinatarios

 • A outras entidades do Grupo Reale para o cumprimento das nosas obrigas legais e a xestión centralizada do servizo.
 • A entidades financeiras, para a xestión de cobros e pagamentos.
 • A entidades e organismos, públicos ou privados, que interveñan na xestión do contrato de seguro, aseguradoras e reaseguradoras, os intervenientes na xestión da póliza que actúen como encargados, así como as forzas e os corpos de seguridade do Estado, os reguladores ou os organismos gobernamentais."
 • Ao corredor ou corretaxe de seguros quen negociou a súa póliza.
 • A ficheiros comúns de solvencia relativos ao cumprimento e incumprimento de obrigas pecuniarias.
 • Aos ficheiros comúns para a prevención e detección das fraudes, segundo corresponda para o seguro subscrito.
 • Ao Ficheiro de Información de Vehículos Asegurados (FIVA).

Dereitos

Podes exercer os teus dereitos de acceso, rectificación, supresión, portabilidade, limitación e, de ser o caso, oposición ao tratamento, así como revogar o seu consentimento en calquera momento, dirixíndose á súa Aseguradora ou a calquera dos corresponsables en relación cos tratamentos realizados conxuntamente, a través do correo protecciondedatos@reale.es

Información
adicional

Recomendamos que consultes información completa e detallada sobre o tratamento dos teus datos en www.reale.es/es/politica-de-privacidadou contactando connosco en 900 101 480 para que che podamos enviar polo medio que prefiras.

Comunicarémonos contigo a través de calquera medio (incluído Whatsapp) cando sexa necesario para calquera dos fins descritos anteriormente. Se non desexas recibir comunicacións por ningún medio específico, ponte en contacto connosco para rexistrar as túas preferencias.

TI DECIDES! Só se nos dás o teu consentimento, utilizaremos os datos para:

 1. Elaboración de perfís «avanzados» con fins comerciais ou promocionais.
 2. Envío de accións comerciais durante dous anos unha vez concluída a relación precontractual e/ou contractual.
 3. Envío de información promocional e publicitaria das entidades do Grupo Reale e de terceiras empresas, sexas ou non cliente.

Podes decidir se nos dás o teu consentimento accedendo a https://consentimientos.reale.es/

Reale seguros

Política de protección de datos

Que atoparás nesta política?

A protección dos teus datos persoais e da túa privacidade é unha das prioridades do Grupo Reale. Nesta política de protección de datos atoparás toda a información sobre quen, como e para que fins se tratan os teus datos.

Os titulares desta política de protección de datos son:

REALE SEGUROS GENERALES, S.A. (REALE SEGUROS GENERALES) CIF A78520293
REALE VIDA Y PENSIONES, S.A. DE SEGUROS (REALE VIDA) CIF A85877066
Enderezo: Rúa Príncipe de Vergara 125, 28002 Madrid

Estas entidades (en diante «nós» ou «Grupo Reale») tratarán os teus datos persoais así como responsables do tratamento independentes —cando cada entidade determine de forma separada e independente as finalidades e medios do tratamento dos teus datos—, así como corresponsables —cando os devanditos fins e medios se determinen conxuntamente—. Só actuamos como corresponsables en relación con:

 • A xestión centralizada dos contratos que teñas connosco para fins organizativos de xestión de clientes.
 • As nosas prácticas de prospección comercial e perfilado.

Fixemos o noso mellor esforzo para preparar unha política sinxela e totalmente transparente. Atoparás en diferentes apartados os tratamentos que realizan REALE SEGUROS GENERALES e REALE VIDA (i) por separado, como responsables independentes, en relación co desenvolvemento e xestión das solicitudes de seguros, tarificacións, cotizacións ou contratación de produtos que solicites a cada un deles (en diante, a túa «Aseguradora»)- ver APARTADO 4-; e (ii) conxuntamente, como corresponsables (en diante, as «Corresponsables»); ver APARTADO 5. En cada caso, detallamos a finalidade, a base lexitimadora do tratamento, os datos afectados e onde se obteñen, con quen se comparten os datos e o período de conservación dos datos.

POR FAVOR, LE DETENIDAMENTE ESTA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Podes contactar co delegado de protección de datos de REALE SEGUROS GENERALES e REALE VIDA para formular calquera dúbida sobre o tratamento dos teus datos en dpo@reale.es, con independencia de que a túa pregunta se refire a tratamentos que cada entidade realice por separado ou en réxime de corresponsabilidade.

Tes dereito a acceder aos teus datos persoais e obter confirmación sobre como se tratan os devanditos datos (dereito de acceso). Así mesmo, tes dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou incorrectos (dereito de rectificación) ou solicitar a túa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins polos que foron solicitados (dereito de supresión).

En determinadas circunstancias, poderás solicitar a limitación do tratamento dos teus datos, en cuxo caso unicamente os conservaremos para o exercicio ou a defensa das posibles reclamacións (dereito á limitación do tratamento). Tamén poderás solicitar determinados datos persoais nun formato estruturado, de uso común e de lectura mecánica e transmitilos a outro responsable do tratamento (dereito á portabilidade).

Ademais, en determinadas circunstancias (concretamente cando o tratamento se basea nun interese lexítimo), podes opoñerte ao tratamento dos teus datos persoais (dereito de oposición).

Finalmente, en calquera momento poderás retirar o consentimento que outorgases para unha finalidade determinada, sen que se afecte a legalidade do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

En todo caso, podes presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

PARA O EXERCICIO DE CALQUERA DESTES DEREITOS PODES DIRIXIRCHE Á TÚA ASEGURADORA OU ALGÚN DOS CORRESPONSABLES EN RELACIÓN COS TRATAMENTOS REALIZADOS CONXUNTAMENTE; CONTACTO POR CORREO ELECTRÓNICO protecciondedatos@reale.es.

04 Que tratamentos realizamos cos teus datos persoais como responsable(s) independente(s)?: Finalidades, bases xurídicas e datos persoais que procesa a túa aseguradora(s)

A túa Aseguradora é responsable do tratamento dos teus datos persoais en relación co seguro/s contratado/s con ela. No caso de ter ou solicitar produtos con ambas as entidades, cada unha delas será responsable respectivamente dos datos. Especificarase, de ser o caso, cando existan especialidades ou diferenzas nos tratamentos realizados por cada unha das entidades.

1. Formalización, xestión, mantemento e execución da fase precontractual e contractual

Finalidade/Descrición do tratamento: Como aseguradora, trataremos os teus datos persoais para formalizar, xestionar, manter e executar a relación contractual contigo, así como os trámites previos á contratación. Este tratamento implica na fase inicial na que solicites o seguro, a tramitación e xestión das solicitudes e tarificacións de seguros que mellor se adapten ás túas esixencias e necesidades a través das canles dispoñibles; e, en fase contractual, a formalización do contrato de seguro, así como a xestión, o mantemento e a execución da súa operativa a través das canles dispoñibles. É dicir, a xestión ordinaria durante a vixencia do contrato de seguro (modificacións dos datos inicialmente facilitados, ampliacións de cobertura, entrega da información obrigatoria do produto contratado), a prestación das coberturas aseguradas ou os servizos complementarios incluídos no póliza de seguro, xestión das túas consultas a través das canles habilitadas, realizando as comprobacións e investigacións necesarias para determinar, de ser o caso, o aboamento das indemnizacións aplicables.

Este tratamento inclúe o envío das comunicacións necesarias e/ou derivadas da xestión da nosa relación contractual e/ou precontractual contigo polo medio pactado na póliza (é dicir, carta postal, correo electrónico, teléfono incluíndo SMS ou WhatsApp e notificacións push), utilizando para iso calquera información de contacto que nos proporcionases durante a mesma (é dicir, incluídas as proporcionadas durante a xestión de sinistros). Se non desexas recibir ditas comunicacións por ningún dos medios mencionados, ponte en contacto connosco para que poidamos rexistrar as túas preferencias protecciondedastos@reale.es.

Ademais, informámolo de que levamos a cabo procesos de mellora continua co fin de optimizar as solucións que nos permitan xestionar as mencionadas finalidades, polo que podemos chegar a realizar tratamentos que inclúan compoñentes de Intelixencia Artificial. Estes tratamentos non implicarán unha toma de decisións baseada unicamente en tratamentos automatizados de datos persoais. Podes obter información actualizada en www.reale.es/es/politica-de-privacidad

Datos procesados:

Obtidos directamente de ti ou da túa relación connosco:

 • Datos de identificación, persoais e de contacto: nome, apelidos, documento de identidade, sexo, nacionalidade, idade, estado civil, enderezo postal e electrónico, teléfono fixo, móbil e sinatura dixital.
 • Datos económicos e laborais/académicos: situación laboral, profesión, nivel de estudos, nivel de ingresos e gastos e datos identificativos da conta bancaria.
 • Datos de solvencia patrimonial: datos sobre o incumprimento dunha débeda contraída connosco.
 • Datos de circunstancias familiares e datos socioeconómicos e sociodemográficos: ciclo de vida, datos persoais de terceiros incluídos na cobertura das pólizas ofrecidas (p. ex. familiares ou empregados), vinculación familiar, tipoloxía de persoas segundo idade e nivel de estudos que habitan no contorno xeográfico do interesado, tipoloxía de familias que habitan no devandito contorno segundo o número e características dos seus membros; categorías de actividades profesionais existentes no contorno xeográfico no que o interesado reside; capacidade económica segundo a/s renda/s anual/anuais existente no devandito contorno, o nivel de agrupación —unifamiliar ou plurifamiliar— ou a presenza de zonas comerciais.
 • Información obtida da nosa actividade comercial contigo e da relación contigo: solicitudes de proxectos e tarificacións incluíndo o detalle, idiomas e canles de comunicación de preferencia, relacións previas con entidades e antigüidade, datos contidos nas queixas e reclamacións que nos transfiras, intervencións gravadas no Contact Center (CC), datos obtidos en videoconferencias, chat en liña, chamadas telefónicas ou medios equivalentes contigo e consultas realizadas a través dos diferentes medios ofrecidos (CC, Mediador, Área Web Privada e App) datos persoais de terceiros incluídos na cobertura das pólizas ofrecidas (por exemplo, familiares ou empregados) e a súa vinculación familiar.
 • Información histórica sobre riscos asegurados actuais e no pasado: información da(s) póliza(s), do(s) vehículo(s) e condutores, información da(s) vivenda(s), información do risco asegurado noutros ramos diferentes a auto e fogar, antigüidade das pólizas contratadas, descontos e/ou accións comerciais aplicadas nas pólizas, motivo de baixa, suplementos e/ou cambios realizados nas pólizas e primas asociadas a elas.
 • Información histórica sobre sinistros internos: sinistros declarado incluíndo motivos e datas de ocorrencia e declaración, estado do sinistro, expedientes asociados, claves de consecuencias, talleres e profesionais que interviñeron, importe desagregado do sinistro (tanto de provisións como liquidacións pendentes e pagamentos realizados), datos identificativos e de contacto de prexudicados ou lesionados, información de contacto que nos proporcionases, contactos e consultas feitas.
 • Historial da túa información de satisfacción/experiencia: satisfacción global e particular segundo os momentos nos que se che solicitou unha valoración ou opinión, comentarios trasladados nas enquisas de satisfacción, actuacións realizadas como consecuencia da valoración ou opinión achegada, así como queixas e reclamacións trasladadas.
 • Información asociada á túa rendibilidade histórica como cliente: prima adquirida, sinistralidade.

Tamén tratamos datos persoais obtidos de fontes externas. En concreto:

 • Datos de solvencia patrimonial: datos sobre o incumprimento dunha débeda contraída cunha empresa privada (incluídas outras entidades do Grupo Reale), datos obtidos dos sistemas de información crediticia, de empresas de valoración crediticia y sistemas de información de prevención de fraude. Podes consultar máis información en www.reale.es/es/politica-de-privacidad no apartado 10. Sistemas de Información Crediticia.
 • Información incluída en ficheiros comúns protexidos por códigos de conduta do sector asegurador: datos obtidos de ficheiros comúns segundo corresponda polo tipo de seguro subscrito, sendo o Ficheiro Histórico de Seguro do Automóbil (Sinco), o Ficheiro de Automóbiles de Perda total, Roubo e Incendio e o Ficheiro de prevención da fraude en seguros de ramos Diversos, así como certificados de sinistralidade doutras compañías. Estes datos están limitados a un máximo de 5 anos de antigüidade.
 • Información asociada á túa localización e comportamento en liña: datos de navegación e actividade (é dicir, información de cookies, ID do dispositivo, ID de publicidade, enderezo IP e historial de navegación) obtidos de sitios web, Área Privada web e App ou outros dispositivos proporcionados por estes (p. ex. Blackbox en vehículos) e datos inferidos dos seguimentos e análises realizados; todo isto sempre e cando deses o teu permiso a través dos devanditos dispositivos.
 • Información agregada de fontes públicas e privadas externas sobre o risco: información de xeoposicionamento de Google, información asociada á localización do risco obtida de fontes externas de carácter público ou privado (é dicir, do INE, AEMET, DXT, rexistro de vivendas turísticas (Airbnb), datos do censo, información do IGN) e datos obtidos doutras fontes de acceso público como xornais e boletíns oficiais, rexistros públicos, resolucións das AA. PP., catastro, directorios telefónicos, listas de persoas pertencentes a colexios profesionais ou autónomos, información comercial de Google, imaxes de satélite dunha casa, edificio, empresa e domótica.

Tratamento de datos de saúde: Ademais, cando sexa necesario para a prestación de servizos, trataremos os datos sobre o teu estado de saúde física e mental pasado e/ou presente que facilitases directamente ou que se obtiveron durante a xestión ou tramitación dun sinistro (incluídos aqueles sobre terceiros prexudicados aos que tamén informaremos) para:

 • Determinar a asistencia sanitaria e a indemnización que, de ser o caso, proceda ao prexudicado.
 • Efectuar o pagamento aos prestadores sanitarios ou o reembolso ao asegurado ou aos seus beneficiarios dos gastos de asistencia sanitaria que se tivesen realizado no ámbito do contrato de seguro."

A Lei 20/2015, do 14 de xullo, de ordenación, supervisión e solvencia das entidades aseguradoras e reaseguradoras («LOSSEAR») ampara o tratamento destes datos persoais que sexa necesario para a execución do contrato de seguro e por razóns de interese público no ámbito da saúde pública.

2. Comunicación dos datos do tomador do seguro, os do asegurado, beneficiario ou terceiro prexudicado a outras entidades aseguradoras ou reaseguradoras cando sexa necesario para a execución do contrato de coaseguro ou reaseguro subscrito, así como ao corredor de seguros que mediase a póliza cando sexa necesario para a xestión desta.

Finalidade/Descrición do tratamento: Cando nós acudamos a unha entidade de reaseguro en relación co teu contrato, comunicarémoslles unicamente aqueles datos persoais anteriormente indicados que sexan estritamente necesarios para estes efectos para a execución e xestión do contrato de reaseguro ou coaseguro, nos termos previstos na LOSSEAR. Ademais, para aqueles casos nos que o teu seguro fose mediado por un corredor, tamén debemos comunicarlle determinados datos persoais na medida en que sexan necesarios para a xestión da túa póliza, nos termos previstos na normativa reguladora da distribución de seguros.

1. Cumprir con obrigas xerais derivadas da normativa aplicable ás entidades aseguradoras.

Finalidade/Descrición do tratamento: Como compañía aseguradora necesitamos tratar os teus datos persoais para cumprir coas obrigas legais establecidas na Lei 50/1980, do 8 de outubro, do Contrato de Seguros («LCS»), a LOSSEAR e demais normativa aplicable ás entidades aseguradoras, así como a normativa xeral tributaria e mercantil.

Estas obrigas inclúen (i) a comunicación dos teus datos persoais a autoridades, reguladores ou organismos públicos; (iii) a valoración, selección e tarificación de riscos (incluída a elaboración de perfís para fins estatísticos-actuariais), tanto antes da contratación como durante a súa vixencia, así como a obtención de información previa á contratación dun seguro, así como periodicamente cando proceda, mediante a avaliación da conveniencia do produto solicitado segundo as túas esixencias e necesidades; (iii) a adopción de medidas eficaces para previr, identificar, denunciar e remediar condutas fraudulentas; (iii) o tratamento e, de ser o caso, comunicación dos teus datos para o cumprimento das obrigas tributarias e (v) a levada dos libros contables esixidos polo Código de Comercio e demais disposicións aplicables, así como os rexistros de contas, sinistros, provisións técnicas, investimentos, contratos e pólizas de reaseguro, complementos e anulacións emitidas.

Así mesmo, trataremos os teus datos para cumprir coa nosa obriga de atender e resolver as queixas e reclamacións que os tomadores de seguros, asegurados, beneficiarios, terceiros prexudicados ou sucesores dalgún deles poidan presentar, relacionadas cos seus intereses e dereitos legalmente recoñecidos. Para estes efectos, contamos cos Servizos de Atención e Defensa do Cliente encargados de atender e resolver as queixas e reclamacións.

Finalmente, e en cumprimento das nosas obrigas, consultaranse ficheiros comúns como os indicados no seguinte apartado en relación cos datos procesados.

Datos procesados:

 • Información incluída en ficheiros comúns protexidos por códigos de conduta do sector asegurador: datos obtidos de ficheiros comúns segundo o caso polo tipo de seguro subscrito, sendo o Ficheiro Histórico de Seguros do Automóbil (Sinco), o Ficheiro de Automóbiles de Perda Total, Roubo e Incendio e o Ficheiro de prevención da fraude en seguros de ramos Diversos, así como certificados de sinistralidade doutras compañías. Estes datos están limitados a un máximo de 5 anos de antigüidade.

Tratamento de datos de saúde: Ademais, cando sexa necesario, trataremos os teus datos de saúde facilitados a través do cuestionario de saúde e, de ser o caso, recollidos mediante o recoñecemento médico de saúde realizado por un médico ou centro hospitalario para tal fin. A LCS ampara o tratamento destes datos persoais que sexa necesario para o cumprimento das obrigas legais e por razóns de interese público en materia de saúde pública (excepción Art. 9.2 g) RGPD).

2. Cumprir a normativa en materia de prevención do branqueo de capitais e do financiamento do terrorismo.

Finalidade/Descrición do tratamento: REALE VIDA precisa tratar os teus datos persoais para realizar as comprobacións correspondentes e cumprir as súas obrigas de acordo co establecido na Lei 10/2010 de Prevención do branqueo de capitais e financiamento do terrorismo e a súa normativa de desenvolvemento ().

Datos procesados:

Obtidos directamente de ti ou da túa relación connosco:

 • Datos de identificación, persoais e de contacto: nome, apelidos, documento de identidade, sexo, nacionalidade, idade, estado civil, enderezo postal e electrónico.

Tamén tratamos datos persoais obtidos de fontes externas. En concreto:

 • Información obtida de FACTIVA: Documento nacional de identidade, sexo, antecedentes penais, profesión, nacionalidade, enderezo postal.
 • Información obtida do Rexistro do Consello Xeral do Notariado para a identificación do titular real das operacións: Nome, apelidos e documento nacional de identidade."

1. Prevención da fraude (incluída a elaboración de perfís).

Finalidade/Descrición do tratamento: Trataremos os teus datos persoais para a realización de estudos e controis automáticos da fraude, faltas de pagamento e incidencias derivadas dos produtos solicitados ou contratados, tanto na fase precontractual como contractual, para a prevención, detección e control da fraude.

Dentro do ámbito asegurador, de acordo coa LOSSEAR, as entidades aseguradoras debemos adoptar medidas eficaces para previr, impedir, identificar, detectar, denunciar e remediar as condutas fraudulentas relacionadas co seguro, xa sexan de adopción individual, ou mediante a participación en ficheiros comúns creados oficialmente entre compañías aseguradoras que conteñan datos persoais. Estas medidas están dirixidas á liquidación de sinistros e á colaboración estatística actuarial co fin de permitir a tarificación, a selección de riscos, así como a elaboración de estudos de técnica aseguradora.

Este tratamento tamén implica a comunicación de datos persoais entre empresas do Grupo Reale, coa finalidade anteriormente indicada (realizar comprobacións cruzadas sobre fraudes cometidas con algunha delas).

Este perfilado non implica unha toma de decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado dos datos persoais que a continuación indicamos. Así mesmo, este perfilado realízase a partir da análise da existencia de débedas co fin de avaliar o nivel de risco da fraude, para evitar a suplantación de identidade, así como evitar a morosidade.

Datos procesados:

Obtidos directamente de ti ou da túa relación connosco:

 • Datos de identificación, persoais e de contacto: nome, apelidos, documento de identidade, sexo, nacionalidade, idade, estado civil, enderezo postal e electrónico, teléfono fixo e móbil e sinatura dixital.
 • Datos de solvencia patrimonial: datos sobre o incumprimento dunha débeda contraída connosco.

Tamén tratamos datos persoais obtidos de fontes externas. En concreto:

 • Datos de solvencia patrimonial: datos sobre o incumprimento dunha débeda contraída cunha empresa privada (incluídas outras entidades do Grupo Reale), datos obtidos dos sistemas de información crediticia, de empresas de valoración crediticia e sistemas de información de prevención de fraude. Podes consultar máis información en www.reale.es/es/politica-de-privacidad no apartado 10. Sistemas de Información Crediticia.
 • Información incluída en ficheiros comúns protexidos por códigos de conduta do sector asegurador: datos obtidos de ficheiros comúns segundo o caso polo tipo de seguro subscrito, sendo o Ficheiro Histórico de Seguros de Automóbiles (SINCO), o Ficheiro de Automóbiles de Perda Total, Roubo e Incendio e o Ficheiro de Prevención de fraude en seguros de ramos diversos), así como certificados de sinistralidade doutras compañías. Estes datos están limitados a un máximo de 5 anos de antigüidade.

Interese lexítimo: A base lexitimadora para este fin é o interese lexítimo en impedir e dificultar condutas fraudulentas (como a suplantación de identidade) que afecten directamente a túa Aseguradora, o Grupo Reale (por exemplo, asumindo perdas económicas ou reputacionais) ou o sector en xeral. Fixemos un xuízo de ponderación —dispoñible previa solicitude— para garantir que prevalece o devandito interese lexítimo e que os teus intereses e dereitos seguen protexidos debidamente.

2. Realizar enquisas e estudos de satisfacción relacionados co proceso de solicitude e xestión do contrato de seguro.

Finalidade/Descrición do tratamento: Podemos contactar contigo para realizar enquisas de calidade e estudos de satisfacción relacionados co proceso de solicitude e xestión do contrato de seguro.

Datos procesados:

Só procesamos os datos obtidos directamente de ti para este fin. En concreto:

 • Datos de identificación, persoais e de contacto: nome, apelidos, documento de identidade, nacionalidade, idade, estado civil, enderezo postal e electrónico, teléfono fixo e móbil.
 • Datos económicos e laborais/académicos: situación laboral, profesión, nivel de estudos, nivel de ingresos e gastos.
 • Información obtida da nosa actividade comercial contigo e da relación contigo: solicitudes de proxectos e tarificacións incluíndo o detalle, idiomas e canles de comunicación de preferencia, relacións previas coas entidades e antigüidade, datos contidos nas queixas e reclamacións que nos transfiras, intervencións gravadas no Contact Center (CC), datos obtidos en videoconferencias, chamadas telefónicas ou medios equivalentes contigo e consultas realizadas a través dos diferentes medios ofrecidos (CC, Mediador, Área Web Privada e App).
 • Información histórica sobre riscos asegurados actuais e no pasado: información da(s) póliza(s), do(s) vehículo(s) e condutores, información da(s) vivenda(s), información do risco asegurado noutros ramos diferentes a auto e fogar, antigüidade das pólizas contratadas, descontos e/ou accións comerciais aplicadas nas pólizas, motivo da baixa, suplementos/ou cambios realizados nas pólizas e primas asociadas a ela.
 • Información histórica sobre sinistros internos: sinistros declarados incluíndo motivos e datas de ocorrencia e declaración, estado do sinistro, expedientes asociados, claves de consecuencias, talleres e profesionais que interviñeron, importe desagregado do sinistro (tanto as provisións como liquidacións pendentes e pagamentos efectuados), datos identificativos, de contacto e de saúde de prexudicados ou lesionados, información de contacto que nos proporcionases e contactos e consultas realizadas.
 • Historial da túa información de satisfacción/experiencia: satisfacción global e particular segundo os momentos nos que se che solicitou unha valoración ou opinión, comentarios trasladados nas enquisas de satisfacción, actuacións realizadas como consecuencia da valoración ou opinión achegada e queixas e reclamacións trasladadas.

Interese lexítimo: A base lexitimadora para este fin é o interese lexítimo da túa Aseguradora no bo funcionamento dos teus servizos e da empresa. Fixemos un xuízo de ponderación -—dispoñible previa solicitude— para garantir que prevalece o devandito interese lexítimo e que os teus intereses e dereitos seguen protexidos debidamente.

3. Anonimización e pseudonimización de datos persoais para a realización de estudos estatísticos e históricos para o seguimento e xestión da nosa actividade aseguradora, así como para a mellora dos nosos produtos ou servizos.

Finalidade/Descrición do tratamento: Realizaremos procesos de anonimización dos teus datos persoais para (i) realizar estudos, análises estatísticas, modelos analíticos e de intelixencia artificial para o desenvolvemento de melloras e novos produtos; (ii) o desenvolvemento e mellora de modelos analíticos e de intelixencia artificial para determinar propensións á compra e/ou accións de retención dos nosos produtos; e (iii) elaborar informes sobre a nosa actividade en relación co mercado e os clientes que nos permitan dirixir e xestionar de forma eficiente o noso negocio, así como crear modelos estatísticos e matemáticos que axuden a dita tarefa.

O tratamento de creación de informes estatísticos e modelos matemáticos non ten por obxecto o tratamento individual de datos persoais, senón que se realiza coa finalidade de obter datos estatísticos e agregados, disociados da información dos seus titulares, para elaborar informes de xestión e fórmulas algorítmicas ou matemáticas. O tratamento dos teus datos persoais é accesorio á finalidade perseguida e implica que os teus datos persoais serán modificados e engadidos de forma que non permitan a túa identificación (anonimatización) ou serán tratados unha vez codificados (pseudonimización).

Datos procesados:

Obtidos directamente de ti ou da túa relación connosco:

 • Datos de identificación, persoais e de contacto: nome, apelidos, documento de identidade, sexo, nacionalidade, idade, estado civil, enderezo postal e electrónico, teléfono fixo e móbil e sinatura dixital.
 • Datos económicos e laborais/académicos: situación laboral, profesión, nivel educativo, nivel de ingresos e gastos e información da conta bancaria.
 • Datos de solvencia patrimonial: datos sobre o incumprimento dunha débeda contraída connosco.
 • Datos de circunstancias familiares e datos socioeconómicos: ciclo de vida, datos persoais de terceiros incluídos na cobertura das pólizas ofrecidas (p. ex.familiares ou empregados), vinculación familiar, tipoloxía de persoas segundo idade e nivel de estudos que habitan no contorno xeográfico do interesado, tipoloxía de familias que habitan no devandito contorno segundo o número e características dos seus membros; categorías de actividades profesionais existentes no contorno xeográfica no que o interesado reside; capacidade económica segundo a/s renda/s anual/anuais existente na devandito contorno, o nivel de agrupación —unifamiliar ou plurifamiliar— ou a presenza de zonas comerciais.
 • Información obtida da nosa actividade comercial contigo e da relación contigo: solicitudes de proxectos e tarificacións incluíndo o detalle, idiomas e canles de comunicación de preferencia, relacións previas coas entidades e antigüidade, datos contidos nas queixas e reclamacións que nos transfiras, intervencións gravadas no Contact Center (CC), datos obtidos en videoconferencias, teléfono chamadas ou medios equivalentes contigo e consultas realizadas a través dos diferentes medios ofrecidos (CC, Mediador, Área Web Privada e App).
 • Información histórica sobre riscos asegurados actuais e no pasado: información da(s) póliza(s), do(s) vehículo(s) e condutores, información da(s) vivenda(s), información do risco asegurado noutros ramos diferentes a auto e fogar, antigüidade das pólizas contratadas, descontos e/ou accións comerciais aplicadas nas pólizas, motivo da baixa, suplementos/ou cambios realizados nas pólizas e primas asociadas a ela.
 • Información histórica sobre sinistros internos: sinistros declarados incluíndo motivos e datas de ocorrencia e declaración, estado do sinistro, expedientes asociados, claves de consecuencias, talleres e profesionais que interviñeron, importe desagregado do sinistro (tanto as provisións como liquidacións pendentes e pagamentos efectuados), datos identificativos, de contacto e de saúde de prexudicados ou lesionados, información de contacto que nos proporcionases e contactos e consultas realizadas.
 • Historial da túa información de satisfacción/experiencia: satisfacción global e particular segundo os momentos nos que se che solicitou unha valoración ou opinión, comentarios trasladados nas enquisas de satisfacción, actuacións realizadas como consecuencia da valoración ou opinión achegada e queixas e reclamacións trasladadas.
 • Información asociada á túa rendibilidade histórica como cliente: prima adquirida, sinistralidade e gastos comerciais).

Tamén tratamos datos persoais obtidos de fontes externas. En concreto:

 • Datos de solvencia patrimonial: datos sobre o incumprimento dunha débeda contraída cunha empresa privada (incluídas outras entidades do Grupo Reale), datos obtidos dos sistemas de información crediticia, de empresas de valoración crediticia e sistemas de información de prevención de fraude. Podes consultar máis información en www.reale.es/es/politica-de-privacidad no apartado 10. Sistemas de Información Crediticia.
 • Información incluída en ficheiros comúns protexidos por códigos de conduta do sector asegurador: datos obtidos dos ficheiros comúns (segundo o caso polo tipo de seguro subscrito, o Ficheiro Histórico de Seguros do Automóbil (SINCO), o Ficheiro de Automóbiles de Perda Total, Roubo e Incendio do automóbil e o Ficheiro de prevención de fraude en seguros de ramos Diversos) e certificados de sinistralidade doutras compañías. Estes datos están limitados a un máximo de 5 anos de antigüidade.
 • Información asociada á túa localización e comportamento en liña: datos de navegación e actividade (é dicir, información de cookies, ID do dispositivo, ID de publicidade, enderezo IP e historial de navegación) obtidos de sitios web, Área Privada/App ou outras canles destes, outros dispositivos proporcionados por eles (por exemplo Blackbox en vehículos) e datos inferidos do seguimento e análise realizados; todo isto sempre que o teñas permitido a través dos devanditos dispositivos.
 • Información agregada de fontes públicas e privadas externas sobre o risco: información de xeoposicionamento en Google, información asociada á localización obtida de fontes externas de carácter público ou privado (é dicir, do INE, AEMET, DGT, rexistro de vivendas turísticas (Airbnb), datos do censo, información do IGN) e datos obtidos doutras fontes de acceso público como xornais e boletíns oficiais, rexistros públicos, resolucións AAPP, catastro, guías telefónicas, listas de persoas pertencentes a colexios profesionais, imaxes de satélite dunha vivenda, edificio, empresa e domótica).
 • Outros datos obtidos das redes sociais: perfís de redes sociais, comentarios e publicacións de forma pública nas redes sociais (p. ex. Facebook, Twitter, Instagram, etc.), blogs, foros, comentarios e publicacións de xeito privado nos perfís da entidade de redes sociais, sempre que nos deses o teu consentimento.

Interese lexítimo: A base lexítima para este fin é o noso interese lexítimo en deseñar, organizar e optimizar a actividade empresarial e comercial da forma máis eficiente posible. Así como para definir ou mellorar o deseño dos nosos produtos ou servizos. Fixemos un xuízo de ponderación —dispoñible previa solicitude— para garantir que prevalece o devandito interese lexítimo e que os teus intereses e dereitos seguen protexidos debidamente.

4. Coñecer a súa solvencia patrimonial e de crédito.

Finalidade / Descrición do tratamento: a túa Aseguradora consultará os ficheiros comúns relativos ao cumprimento ou incumprimento de obrigas pecuniarias. Esta consulta pódese realizar antes e durante a relación contractual. Do mesmo xeito e con suxeición á normativa vixente, infórmase ao cliente de que o incumprimento das obrigas pecuniarias asumidas en virtude dos contratos que manteña poderá provocar a inclusión dos seus datos persoais nun ficheiro común relativo ao cumprimento ou incumprimento de obrigas pecuniarias.

Obtidos directamente de ti ou da túa relación connosco:

 • Datos de identificación, persoais e de contacto: nome, apelidos, documento de identidade, sexo, nacionalidade, idade, estado civil, enderezo postal e electrónico, teléfono fixo e móbil
 • Datos de solvencia patrimonial: datos sobre o incumprimento dunha débeda contraída connosco.

Tamén tratamos datos persoais obtidos de fontes externas. En concreto:

 • Datos de solvencia patrimonial: datos sobre o incumprimento dunha débeda contraída cunha empresa privada (incluídas outras entidades do Grupo Reale), datos obtidos dos sistemas de información crediticia, de empresas de valoración crediticia y sistemas de información de prevención de fraude. Podes consultar máis información en www.reale.es/es/politica-de-privacidad no apartado 10. Sistemas de Información Crediticia.

Interese lexítimo: A base lexitimadora para este fin é o seu interese lexítimo en evitar a fraude e garantir a cobranza polos produtos e servizos que che ofrecemos. Fixemos un xuízo de ponderación -—dispoñible previa solicitude— para garantir que prevalece o devandito interese lexítimo e que os teus intereses e dereitos seguen protexidos debidamente.

05 Que tratamento realizamos cos teus datos persoais como corresponsables do tratamento?: Finalidades, bases legais e datos persoais

REALE SEGUROS GENERALES e REALE VIDA realizan os seguintes tratamentos en calidade de corresponsables do tratamento, xa que determinan conxuntamente as finalidades e medios destes. Podes acceder aos aspectos esenciais do acordo de corresponsabilidade entre os Corresponsables a través de: www.reale.es/es/politica-de-privacidad no apartado 11. Corresponsabilidade.

1. Xestión centralizada dos datos persoais para fins organizativos de xestión de clientes.

Finalidade/Descrición do tratamento: Tratamos os teus datos persoais conxuntamente para a xestión centralizada dos nosos recursos internos, así como para proporcionarche un servizo máis inmediato e completo baixo petición. Isto implica o mantemento dunha base de datos común que nos axuda a xestionar conxuntamente as túas solicitudes e os nosos recursos internos de xeito conxunto.

Por exemplo, cando acodes a calquera das nosas sucursais para solicitarnos axuda en relación cun ou varios seguros contratados con algún ou calquera de nós, os nosos axentes consultan os datos persoais necesarios para dita consulta que calquera de nós teña para ter unha visión máis global e poder prestarche un servizo máis eficiente.

Datos procesados:

Obtidos directamente de ti ou da túa relación connosco:

 • Datos de identificación, persoais e de contacto: nome, apelidos, documento de identidade, sexo, nacionalidade, idade, estado civil, enderezo postal e electrónico, teléfono fixo, móbil e sinatura dixital.
 • Datos económicos e laborais/académicos: situación laboral, profesión, nivel de estudos, nivel de ingresos e gastos e datos identificativos da conta bancaria.
 • Datos de solvencia patrimonial: datos sobre o incumprimento dunha débeda contraída connosco.
 • Datos de circunstancias familiares e datos socioeconómicos ciclo de vida, datos persoais de terceiros incluídos na cobertura das pólizas ofrecidas (p. ex. familiares ou empregados), vinculación familiar, tipoloxía de persoas segundo idade e nivel de estudos que habitan no contorno xeográfico do interesado, tipoloxía de familias que habitan no devandito contorno segundo o número e as características dos seus membros, categorías de actividades profesionais existentes no contorno xeográfico no que o interesado reside, capacidade económica segundo a/s renda/s anual/anuais existente no devandito contorno, o nivel de agrupación —unifamiliar ou plurifamiliar— ou a presenza de zonas comerciais.
 • Información obtida da nosa actividade comercial contigo e da relación contigo: solicitudes de proxectos e tarificacións incluíndo o detalle, idiomas e canles de comunicación de preferencia, relacións previas coas entidades e antigüidade, datos contidos nas queixas e reclamacións que nos transfiras, intervencións gravadas no Contact Center (CC), datos obtidos en videoconferencias, chamadas telefónicas ou medios equivalentes contigo e consultas realizadas a través dos diferentes medios ofrecidos (CC, Mediador, Área Web Privada e App) datos persoais de terceiros incluídos na cobertura das pólizas ofertadas (p. ex. familiares ou empregados) e a súa vinculación familiar.
 • Información histórica sobre riscos asegurados actuais e no pasado: información da(s) póliza(s), do(s) vehículo(s) e condutores, información da(s) vivenda(s), información do risco asegurado noutros ramos diferentes a auto e fogar, antigüidade das pólizas contratadas, descontos e/ou accións comerciais aplicadas nas pólizas, motivo de baixa, suplementos e/ou cambios realizados nas pólizas e primas asociadas a elas.
 • Información histórica sobre sinistros internos: reclamacións declaradas incluíndo motivos e datas de ocorrencia e declaración, estado do sinistro, expedientes asociados, claves de consecuencia, talleres e profesionais que interviñeron, importe desagregado do sinistro (tanto de provisións como liquidacións pendentes e pagamentos realizados), datos identificativos e de contacto de prexudicados ou lesionados, información de contacto que nos proporcionases e contactos e consultas feitas.
 • Historial da túa información de satisfacción/experiencia: satisfacción global e particular segundo os momentos nos que se che solicitou unha valoración ou opinión, comentarios trasladados nas enquisas de satisfacción, actuacións realizadas como consecuencia da valoración ou opinión achegada e queixas e reclamacións trasladadas.
 • Información asociada á túa rendibilidade histórica como cliente: prima adquirida, sinistralidade.

Interese lexítimo: A base lexitimadora para este fin é o interese lexítimo dos Corresponsables en manter un repositorio común dos teus datos persoais para poder xestionar os nosos recursos internos de forma máis eficiente e poder prestar os nosos servizos de forma integral. Fixemos un xuízo de ponderación —dispoñible previa solicitude— para garantir que prevalece o devandito interese lexítimo e que os teus intereses e dereitos seguen protexidos debidamente.

2. Elaboración de perfís «básicos» con fins comerciais ou promocionais só mentres sexas cliente de calquera dos Corresponsables.

Finalidade/Descrición do tratamento: Tratamos os teus datos persoais para crear perfís «básicos» sobre ti utilizando estudos de mercadotecnia, procedementos estatísticos e técnicas de segmentación con fins comerciais ou promocionais só mentres es cliente de calquera dos Corresponsables e en función dos datos que obtemos de ti e durante a relación contigo.

MÁIS INFORMACIÓN: Isto significa que desenvolveremos modelos comerciais de venda cruzada entre os Corresponsables (que non implican o cruzamento e/ou combinación dos teus datos persoais en poder de cada Corresponsable) e accións de captación, fidelización, desenvolvemento e retención de clientes conxunto.

Este perfilado farase sen implicar unha toma de decisións baseada unicamente nos tratamentos automatizados, a partir de parámetros sinxelos, para avaliar certos aspectos xerais sobre ti, en particular para analizar e predicir ou deducir aspectos relacionados coas túas preferencias ou necesidades para ofrecerche os produtos e servizos que cremos que poden interesarche en función das preferencias e necesidades deducidas. Para elaborar os citados perfís, os Corresponsables terán en conta os datos que se detallan a continuación, para valorar que produtos poden ser do teu interese en función de modelos que nos permitan valorar a túa propensión á compra.

Este perfilado non implica un tratamento exhaustivo dos teus datos persoais (tanto en duración —é dicir, non trataremos datos persoais con máis de cinco (5) anos de antigüidade— como en cantidade ou orixe); tampouco tratamos datos persoais particularmente intrusivos como datos sensibles, externos ou datos sobre o teu comportamento en liña e xeolocalización. Por iso falamos de «básico». Ademais, non usaremos este perfilado comercial, en ningún caso, para a denegación de calquera produto ou servizo ou outros fins que poidan ter un impacto significativo sobre ti.

Datos procesados:

 • Datos de identificación, persoais e de contacto: nome, apelidos, documento de identidade, sexo, nacionalidade, idade, estado civil, enderezo postal e electrónico, teléfono fixo e móbil.
 • Datos económicos e laborais/académicos: situación laboral, profesión, nivel educativo, nivel de ingresos e gastos, datos da conta bancaria.
 • Datos de solvencia patrimonial: datos sobre o incumprimento dunha débeda contraída connosco.
 • Datos de circunstancias familiares e datos socioeconómicos e sociodemográficos: ciclo de vida, datos persoais de terceiros incluídos na cobertura das pólizas ofrecidas (p. ex. familiares ou empregados), vinculación familiar, tipoloxía de persoas segundo idade e nivel de estudos que habitan no contorno xeográfico do interesado, tipoloxía de familias que habitan no devandito contorno segundo o número e características dos seus membros; categorías de actividades profesionais existentes no contorno xeográfica no que o interesado reside; capacidade económica segundo a/s renda/s anual/anuais existente no devandito contorno, o nivel de agrupación —unifamiliar ou plurifamiliar— ou a presenza de zonas comerciais.
 • Información obtida da nosa actividade comercial contigo e da relación contigo: solicitudes de proxectos e tarificacións incluíndo detalles, idiomas e canles de comunicación de preferencia, relacións previas con entidades e antigüidade, datos contidos nas queixas e reclamacións que nos transfiras, intervencións gravadas no Contact Center (CC), datos obtidos en videoconferencias, chamadas telefónicas ou medios equivalentes contigo e consultas realizadas a través dos diferentes medios que ofrecen os Corresponsables (CC, Mediador, Área Web Privada e App).
 • Información histórica sobre riscos asegurados actuais e no pasado: información da(s) póliza(s), do(s) vehículo(s) e condutores, información da(s) vivenda(s), información do risco asegurado noutros ramos diferentes a auto e fogar, antigüidade das pólizas contratadas, descontos e/ou accións comerciais aplicadas nas pólizas, motivo da baixa, suplementos/ou cambios realizados nas pólizas e primas asociadas a ela.
 • Historial da túa información de satisfacción/experiencia: satisfacción global e particular segundo os momentos nos que se solicitou unha avaliación ou opinión, os comentarios trasladados nas enquisas de satisfacción, as actuacións realizadas como consecuencia da avaliación ou opinión achegada e as queixas e reclamacións trasladadas aos Corresponsables.
 • Información asociada á túa rendibilidade histórica como cliente: prima adquirida, sinistralidade e gastos comerciais).

Interese lexítimo: A base lexitimadora para este fin é o interese lexítimo dos Corresponsables en coñecer as túas preferencias e intereses para ofrecerche servizos e produtos que poidan ser do teu interese en lugar de tratarte como un estraño e facerche ofertas xenéricas, mellorando a oferta que se che remita e o tratamento como cliente. Fixemos un xuízo de ponderación -—dispoñible previa solicitude— para garantir que prevalece o devandito interese lexítimo e que os teus intereses e dereitos seguen protexidos debidamente.

3. Envío de comunicacións comerciais de produtos e servizos propios e similares aos previamente contratados, por calquera medio só mentres sexa cliente de calquera dos Corresponsables.

Finalidade/Descrición do tratamento: Tratamos os teus datos persoais para enviarche comunicacións comerciais sobre produtos e servizos propios (é dicir, de calquera dos Corresponsables ou doutras empresas do Grupo Reale) e similares ás previamente contratadas por calquera medio (é dicir, carta postal, correo electrónico, teléfono, incluíndo SMS, WhatsApp e notificacións push) só mentres es cliente de calquera dos Corresponsables.

Datos procesados: Cada Corresponsable enviará ditas comunicacións aos teus propios clientes procesando o teus datos identificativos e de contacto dos que dispón. Ademais, partiremos da información obtida como resultado da elaboración de perfís sempre que non se opuxese ou dese o teu consentimento, segundo resulte de aplicación.

Interés lexítimo: A base lexitimadora para estes efectos é o interese lexítimo dos Corresponsables de ofrecerche produtos e servizos, de ser o caso, en función do teu perfil e promover a nosa actividade aseguradora (tras realizar un xuízo de ponderación —dispoñible previa solicitude— para garantir que o devandito interese lexítimo prevalece e que os teus intereses e dereitos permanezan debidamente protexidos), así como a autorización legal prevista pola normativa dos servizos da sociedade da información e de comercio electrónico en materia de comunicacións comerciais por medios electrónicos.

Se o teu seguro foi mediado por un Corredor ou Operador de Banca Seguros, só trataremos os teus datos para este fin se o teu Corredor/Operador de Seguros nos autoriza previamente para cada acción e, nos casos en que proceda, adicionalmente, prestaches o teu consentimento.

Só se nos facilitaches o teu consentimento, utilizaremos os teus datos para os seguintes fins:

Ademais, se o teu seguro foi mediado por un Corredor ou Operador de Banca Seguros, só trataremos os teus datos para estes fins se o teu Corredor/Operador de Seguros nos autoriza previamente para cada actuación.

Ti decides!

Podes decidir se nos dás ou non o teu consentimento accedendo a https://consentimientos.reale.es/.

1. Elaboración de perfís «avanzados» con fins comerciais ou promocionais.

Finalidade/Descrición do tratamento: Se nos prestas o teu consentimento, elaboraremos perfís «avanzados» sobre ti mediante estudos de mercadotecnia e técnicas e procedementos estatísticos, analíticos e de intelixencia artificial, e segmentación co obxectivo de realizar actividades comerciais e promocionais non xenéricas e que se axusten ás as túas preferencias, intereses e comportamento (é dicir, que se adapten a ti). Podes conceder o teu consentimento independentemente de se es ou non cliente.

Este perfilado levarase a cabo de forma automática (sen implicar unha toma de decisións baseada unicamente en tratamentos automatizados) e permitiranos avaliar aspectos persoais sobre ti dun xeito máis exhaustivo en contraste co perfilado «básico» (ver apartado 5.A. finalidade). 2), é dicir, cunha maior cantidade de datos e incluíndo fontes externas, mediante a realización de modelos comerciais de venda cruzada entre os Corresponsables ou accións para captar, fidelizar, desenvolver e fidelizar clientes conxuntos. Para elaborar os citados perfís, os Corresponsables terán en conta os datos que se indican a continuación, para ofrecerche produtos, vantaxes e promocións personalizadas.

En ningún caso este perfilado avanzado servirá de base para a denegación de calquera produto ou servizo ou outros fins que poidan ter un impacto significativo para ti.

Se se opuxo á elaboración do perfilado básico, este tratamento non se levará a cabo independentemente de que outorgase o seu consentimento.

Datos procesados:

 • Datos procesados para a elaboración do perfilado básico.
 • Datos de solvencia patrimonial: datos sobre o incumprimento dunha débeda contraída cunha empresa privada (incluídas outras entidades do Grupo Reale), datos obtidos dos sistemas de información crediticia (Experian), empresas de cualificación crediticia (Equifax Ibérica, S.L.) e de sistemas de información de prevención da fraude (Confirma e Experian). Podes consultar máis información en www.reale.es/es/politica-de-privacidad no apartado 10. Sistemas de Información Crediticia.
 • Información incluída en ficheiros comúns protexidos por códigos de conduta do sector asegurador: datos obtidos dos ficheiros comúns (segundo o caso polo tipo de seguro subscrito, o Ficheiro Histórico de Seguros de Automóbiles (SINCO), o Ficheiro de Automóbiles de Perda Total, Roubo e Incendio e o Ficheiro de prevención de fraude en seguros de ramos Diversos) e certificados de sinistralidade doutras compañías. Estes datos están limitados a un máximo de 5 anos de antigüidade.
 • Información de xeoposicionamento e información do risco asegurado: localización, información asociada á localización obtida de fontes externas de carácter público ou privado (é dicir, do INE, AEMET, DXT, Google, compañías telefónicas ou servizos de Internet).
 • Información agregada de fontes públicas e privadas externas sobre o risco: información de xeoposicionamento en Google, información asociada á localización obtida de fontes externas de carácter público ou privado (é dicir, do INE, AEMET, DXT, rexistro de vivendas turísticas (Airbnb), datos do censo, información do IGN) e datos obtidos doutras fontes de acceso público, como xornais e boletíns oficiais, rexistros públicos, resolucións AAPP, catastro, directorios telefónicos, listas de persoas pertencentes a colexios profesionais, imaxes de satélite dunha vivenda, edificio, empresa e domótica.
 • Outros datos obtidos das redes sociais: perfís de redes sociais, comentarios e publicacións de forma pública nas redes sociais (p. ex. Facebook, Twitter, Instagram, etc.), blogs, foros, comentarios e publicacións de xeito privado nos perfís dos Corresponsables en redes sociais.

Datos procesados: Cada Corresponsable enviará ditas comunicacións aos seus propios clientes e tratará por iso os teus datos identificativos e información de contacto dos que dispón. Ademais, partiremos da información obtida como consecuencia da elaboración dos perfís sinalados nas finalidades anteriores, sempre que non che opuxeses nin deses o teu consentimento para iso, segundo resulte de aplicación.

2. Envío de accións comerciais durante dous anos unha vez concluída a relación precontractual e/ou contractual.

Finalidade/Descrición do tratamento: Se nos dás o teu consentimento, podemos conservar os teus datos durante dous anos unha vez rematada a vixencia do teu seguro, proxecto ou tarificación (relación precontractual) e/ou o teu seguro (relación contractual), para ofrecerche produtos, bonificacións e participar en campañas promocionais que poden resultar do teu interese en función do coñecemento que temos sobre ti. Para iso necesitaremos xestionar e avaliar os datos que detallamos a continuación.

Datos procesados:

Obtidos directamente de ti ou da túa relación connosco:

 • Datos de identificación, persoais e de contacto: nome, apelidos, documento de identidade, sexo, nacionalidade, idade, estado civil, enderezo postal e electrónico, teléfono fixo, móbil e sinatura dixital.
 • Datos económicos e laborais/académicos: situación laboral, profesión, nivel de estudos, nivel de ingresos e gastos e datos identificativos da conta bancaria.
 • Datos de solvencia patrimonial: datos sobre o incumprimento dunha débeda contraída connosco.
 • Datos de circunstancias familiares e datos socioeconómicos: ciclo de vida, datos persoais de terceiros incluídos na cobertura das pólizas ofrecidas (p. ex. familiares ou empregados), vinculación familiar, tipoloxía de persoas segundo idade e nivel de estudos que habitan no contorno xeográfico do interesado, tipoloxía de familias que habitan no devandito contorno segundo o número e características dos seus membros; categorías de actividades profesionais existentes no contorno xeográfica no que o interesado reside, capacidade económica segundo a/s renda/s anual/anuais existente no devandito contorno, ou nivel de agrupación —unifamiliar ou plurifamiliar— ou a presenza de zonas comerciais.
 • Información obtida da nosa actividade comercial contigo e da relación contigo: solicitudes de proxectos e tarificacións incluíndo o detalle, idiomas e canles de comunicación de preferencia, relacións previas coas entidades e antigüidade, datos contidos nas queixas e reclamacións que nos transfiras, intervencións gravadas no Contact Center (CC), datos obtidos en videoconferencias, chamadas telefónicas ou medios equivalentes contigo e consultas realizadas a través dos diferentes medios ofrecidos (CC, Mediador, Área Web Privada e App) datos persoais de terceiros incluídos na cobertura das pólizas ofertadas (p. ex. familiares ou empregados) e a súa vinculación familiar.
 • Información histórica sobre riscos asegurados actuais e no pasado: información da(s) póliza(s), do(s) vehículo(s) e condutores, información da(s) vivenda(s), información do risco asegurado noutros ramos diferentes a auto e fogar, antigüidade das pólizas contratadas, descontos e/ou accións comerciais aplicadas nas pólizas, motivo de baixa, suplementos e/ou cambios realizados nas pólizas e primas asociadas a elas.
 • Información histórica sobre sinistros internos: sinistros declarado incluíndo motivos e datas de ocorrencia e declaración, estado do sinistro, expedientes asociados, claves de consecuencias, talleres e profesionais que interviñeron, importe desagregado do sinistro (tanto de provisións como liquidacións pendentes e pagamentos realizados), datos identificativos e de contacto de prexudicados ou lesionados, información de contacto que nos proporcionases, contactos e consultas feitas.
 • Historial da túa información de satisfacción/experiencia:satisfacción global e particular segundo os momentos nos que se che solicitou unha valoración ou opinión, comentarios trasladados nas enquisas de satisfacción, actuacións realizadas como consecuencia da valoración ou opinión achegada, así como queixas e reclamacións trasladadas.
 • Información asociada á túa rendibilidade histórica como cliente: prima adquirida, sinistralidade.

Datos procesados: Cada Corresponsable enviará ditas comunicacións aos seus propios clientes e tratará por iso os teus datos identificativos e información de contacto dos que dispón. Ademais, partiremos da información obtida como consecuencia da elaboración dos perfís sinalados nas finalidades anteriores, sempre que non che opuxeses nin deses o teu consentimento para iso, segundo resulte de aplicación.

3. Envío de información promocional e publicitaria das entidades do Grupo Reale e de terceiras empresas, sexas ou non cliente.

Finalidade/Descrición do tratamento: Se nos dás o teu consentimento, podemos enviarche, por calquera medio, información promocional e publicitaria de entidades do Grupo Reale, de entidades participadas e/ou outras terceiras empresas coas que a túa Aseguradora teña convenios de colaboración pertencentes aos seguintes sectores de actividade: seguros, servizos relacionados coa saúde e benestar, financeira, telecomunicacións, seguridade, tecnoloxía, enerxía, audiovisual, educación, lecer, automoción e consumo masivo e que poidan ser do teu interese.

Podes consultar as entidades do Grupo Reale, entidades participadas e/ou outras terceiras empresas coas que a túa Aseguradora teña convenios de colaboración. Podes atopar máis información na nosa páxina web no apartado Quen somos.

Datos procesados:

Obtidos directamente de ti ou da túa relación connosco:

 • Datos de identificación, persoais e de contacto: nome, apelidos, documento de identidade, sexo, nacionalidade, idade, estado civil, enderezo postal e electrónico, teléfono fixo, móbil e sinatura dixital.
 • Datos económicos e laborais/académicos: situación laboral, profesión, nivel de estudos, nivel de ingresos e gastos e datos identificativos da conta bancaria.
 • Datos de solvencia patrimonial: datos sobre o incumprimento dunha débeda contraída connosco.
 • Datos de circunstancias familiares e datos socioeconómicos: ciclo de vida, datos persoais de terceiros incluídos na cobertura das pólizas ofrecidas (p. ex. familiares ou empregados), vinculación familiar, tipoloxía de persoas segundo idade e nivel de estudos que habitan no contorno xeográfico do interesado, tipoloxía de familias que habitan no devandito contorno segundo o número e características dos seus membros; categorías de actividades profesionais existentes no contorno xeográfica no que o interesado reside, capacidade económica segundo a/s renda/s anual/anuais existente no devandito contorno, ou nivel de agrupación —unifamiliar ou plurifamiliar— ou a presenza de zonas comerciais.
 • Información obtida da nosa actividade comercial contigo e da relación contigo: solicitudes de proxectos e tarificacións incluíndo o detalle, idiomas e canles de comunicación de preferencia, relacións previas coas entidades e antigüidade, datos contidos nas queixas e reclamacións que nos transfiras, intervencións gravadas no Contact Center (CC), datos obtidos en videoconferencias, chamadas telefónicas ou medios equivalentes contigo e consultas realizadas a través dos diferentes medios ofrecidos (CC, Mediador, Área Web Privada e App) datos persoais de terceiros incluídos na cobertura das pólizas ofertadas (p. ex. familiares ou empregados) e a súa vinculación familiar.
 • Información histórica sobre riscos asegurados actuais e no pasado: información da(s) póliza(s), do(s) vehículo(s) e condutores, información da(s) vivenda(s), información do risco asegurado noutros ramos diferentes a auto e fogar, antigüidade das pólizas contratadas, descontos e/ou accións comerciais aplicadas nas pólizas, motivo de baixa, suplementos e/ou cambios realizados nas pólizas e primas asociadas a elas.
 • Información histórica sobre sinistros internos: sinistros declarado incluíndo motivos e datas de ocorrencia e declaración, estado do sinistro, expedientes asociados, claves de consecuencias, talleres e profesionais que interviñeron, importe desagregado do sinistro (tanto de provisións como liquidacións pendentes e pagamentos realizados), datos identificativos e de contacto de prexudicados ou lesionados, información de contacto que nos proporcionases, contactos e consultas feitas.
 • Historial da túa información de satisfacción/experiencia: satisfacción global e particular segundo os momentos nos que se che solicitou unha valoración ou opinión, comentarios trasladados nas enquisas de satisfacción, actuacións realizadas como consecuencia da valoración ou opinión achegada, así como queixas e reclamacións trasladadas.
 • Información asociada á túa rendibilidade histórica como cliente: prima adquirida, sinistralidade.

Datos procesados: Cada Corresponsable enviará ditas comunicacións aos seus propios clientes e tratará por iso os teus datos identificativos e información de contacto dos que dispón. Ademais, partiremos da información obtida como consecuencia da elaboración dos perfís sinalados nas finalidades anteriores, sempre que non che opuxeses nin deses o teu consentimento para iso, segundo resulte de aplicación.

Conservaremos os teus datos persoais sempre que sexan necesarios para cumprir os fins mencionados anteriormente (xa sexa como responsables independentes ou como corresponsables) e sempre que exista unha base legal para iso. En concreto, a túa Aseguradora conservará os datos necesarios para a execución do teu contrato, mentres estea vixente (é dicir, durante a vixencia da póliza ou mentres estean pendentes operacións relacionadas como sinistros, recibos ou reclamacións) ou ata que se determine se se formaliza ou non no caso de solicitudes ou tarificacións seguros. Tamén conservaremos os teus datos persoais mentres sexan necesarios para cumprir coas obrigas legais ao que estamos suxeitos e mentres sexan de aplicación ditas obrigas. Cumprindo a normativa específica de seguros, a información conservarase durante polo menos 5 anos e ata 10 anos en cumprimento das nosas obrigas relacionadas coa loita contra o branqueo de capitais.

Sen prexuízo do anterior, informámolo de que, unha vez finalizada a túa relación connosco, os teus datos permanecerán bloqueados e só serán accesibles polo persoal autorizado, durante o período de tempo necesario para a protección ante posibles accións legais, así como a disposición das autoridades competentes durante os prazos de prescrición aplicables.

No caso daqueles tratamentos de datos persoais que estean amparados polo teu consentimento, conservaremos os teus datos persoais ata que revogues dito consentimento; ou, no caso de tratamento de datos persoais amparados no noso interese lexítimo, manterémolos ata que te opoñas a tales tratamentos (e sempre que devandito interese lexítimo prevaleza sobre os teus intereses e dereitos). Posteriormente, permanecerán bloqueados só á disposición das autoridades competentes durante os prazos de prescrición legal e durante o período de tempo necesario para a protección contra posibles accións legais e contractuais.

En cumprimento das nosas obrigas legais, os teus datos persoais serán comunicados ás autoridades administrativas e xudiciais competentes, cando así o requiran no marco das súas competencias. Así mesmo, podemos comunicar os teus datos a estas mesmas autoridades para a defensa dos nosos dereitos e en función do noso interese lexítimo no correcto desenvolvemento da nosa actividade e dereitos (previa realización dun xuízo de ponderación —dispoñible previa solicitude— para garantir que os teus intereses e dereitos non prevalecen sobre o noso interese lexítimo).

Tamén comunicaremos os teus datos ás seguintes entidades:

 • A outras entidades do Grupo Reale para o cumprimento das nosas obrigas de supervisión ou para a xestión centralizada dos nosos recursos informáticos en función do noso interese lexítimo en transmitir datos persoais dentro do grupo corporativo para fins administrativos internos.
 • Ás entidades financeiras, para a xestión de cobros e pagamentos, cando sexa necesario para a execución do contrato con contigo.
 • Ás entidades e organismos, públicos ou privados, que interveñan na xestión do contrato de seguro, como outras aseguradoras ou reaseguradoras ou implicadas na xestión da póliza que actúen como encargados (avogados, peritos, talleres de reparación, clínicas de asistencia sanitaria, etc., así como as forzas e corpos de seguridade do Estado, reguladores ou organismos gobernamentais sempre que a comunicación sexa estritamente necesaria para a execución do contrato e nos termos previstos na LOSSEAR.
 • Ao corredor ou corretaxe de seguros coa que manteña relación e que media no contrato de seguro en base ao acordo de mediación, respectando sempre a normativa vixente.
 • A ficheiros comúns de solvencia relativos ao cumprimento e incumprimento de obrigas pecuniarias. No caso de non producirse o pagamento nos termos previstos nos contratos que formalices e cumprirse os requisitos establecidos para o efecto na normativa sobre protección de datos, os datos relativos á falta de pagamento poderán ser comunicados a ficheiros comúns de solvencia relativos ao cumprimento ou incumprimento de obrigas pecuniarias sobre a base do noso interese lexítimo en loitar contra a fraude e tras realizar a proba de ponderación (dispoñible previa solicitude).
 • Aos ficheiros comúns aos que a Aseguradora estea adherida para a prevención da fraude e detección, segundo corresponda ao tipo de seguro subscrito, sendo o Ficheiro Histórico de Seguros do Automóbil (SINCO), o Ficheiro de Automóbiles de Perda Total, Roubo e Incendio e o Ficheiro para a prevención da fraude en seguros de ramos Diversos cuxo titular é UNESPA, para a xestión da liquidación de sinistros e a colaboración estatística actuarial e para permitir a tarificación/selección de riscos para a elaboración de estudos de técnica aseguradora en base ao noso interese lexítimo —logo da realización dunha proba de ponderación (dispoñible previa solicitude)— e do sector de prevención e loita contra a fraude, nos termos previstos na LOSSEAR.
 • Ao Ficheiro de Información de Vehículos Asegurados (FIVA) para facilitar o control da obrigación que ten todo propietario dun vehículo de motor con estacionamento habitual en España de subscribir e manter en vigor un contrato de seguro que cubra, nos ámbitos e nos límites establecidos para o seguro de subscrición obrigatoria, a responsabilidade civil do condutor.

Os teus datos persoais tratados no marco da corresponsabilidade non serán comunicados a ningún terceiro, excepto aos Corresponsables aquí identificados, é dicir, REALE SEGUROS GENERALES E REALE VIDA e para os fins e sobre as bases lexitimadoras aquí expostas.

En Grupo Reale tratamos os teus datos dentro do Espazo Económico Europeo e, en xeral, contratamos prestadores de servizos situados tamén dentro do Espazo Económico Europeo ou en países que teñan un nivel de protección adecuado declarado pola Comisión Europea.

Se necesitamos utilizar provedores de servizos ou reaseguradores que realicen tratamento fóra do Espazo Económico Europeo ou en países que non teñan un nivel de protección adecuado declarado pola Comisión Europea, velaremos por garantir a seguridade e lexitimidade do tratamento dos os teus datos e informarémolo previamente diso indicando os países receptores, as garantías adicionais adoptadas e poñéndoas á súa disposición a través do noso delegado de protección de datos.

Deseguido podes atopar os ficheiros externos de empresas de valoración crediticia e de sistemas de información de prevención de fraude, que consultamos para obter información relativa ao incumprimento dunha débeda contraída cunha empresa privada.

Seguidamente descríbense os aspectos esenciais do Acordo de Corresponsabilidade entre REALE SEGUROS GENERALES, S.A. («RSG») e REALE VIDA Y PENSIONES, S.A. DE SEGUROS («REALE VIDA»).

Partes / Corresponsables

REALE SEGUROS GENERALES, S.A. («RSG»), sociedade validamente constituída e existente en España, con domicilio social en rúa Príncipe de Vergara, 125, 28002 Madrid e CIF A78520293; e

REALE VIDA Y PENSIONES, S.A. DE SEGUROS («REALE VIDA»), sociedade validamente constituída e existente en España, con domicilio social en rúa Príncipe de Vergara, 125, 28002 Madrid e CIF A85877066.

Información sobre protección de datos persoais

Alcance do tratamento conxunto

Xestión centralizada dos contratos de seguro para fins organizacionais no ámbito da xestión de clientes.

Actividades de prospección comercial (incluída venda cruzada).

Elaboración de perfís comerciais (incluída a creación de modelos analíticos para a clasificación de clientes [potenciais, existentes e pasados]) nos seus diferentes ámbitos para a súa segmentación e/ou perfilado para a realización de actuacións comerciais, como sería o caso de modelos comerciais de venda cruzada ou accións de retención / fidelización

Categorías de interesados e categorías de datos persoais

Clientes potenciais de RSG e REALE VIDA.

Clientes existentes e pasados de RSG e REALE VIDA.

Cumprimento dos requisitos dos artigos 6, 7, 8, 13, 14 e 26 do Regulamento [UE] 2016/679 («RXPD») cando se obteñan os datos persoais

Os requisitos deberán ser cumpridos polo corresponsable que obteña inicialmente os datos persoais.

Violacións da seguridade dos datos persoais

Cada corresponsable que sufra unha violación da seguridade dos datos persoais que afecte os datos persoais obxecto de corresponsabilidade deberá avaliala e cumprir coas obrigas de notificación en virtude dos artigos 33 e 34 RXPD.

Punto de contacto para os interesados

REALE SEGUROS GENERALES, S.A.
Enderezo postal: Rúa Príncipe de Vergara 125, 28002 Madrid (España)
Enderezo de correo electrónico:
protecciondedatos@reale.es

Dereitos dos interesados

Os interesados poden exercer os seus dereitos de información, acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidade e de limitación do tratamento en virtude da normativa aplicable de protección de datos ante cada un dos corresponsables, o punto de contacto para os interesados ou ante os corresponsables conxuntamente.

Responsable

REALE Seguros Generales, S.A. (RSG), REALE Vida y Pensiones (RV) , S.A. de Seguros, REALE ITES Esp, S.L. (RItes), REALE IMMOBILI ESPAÑA, S.A.

Finalidad y legitimación

Los datos que nos has facilitado serán utilizados por RSG, RV,RItes o RImmobili según corresponda, para:

(1) Atender su ofrecimiento y gestionar su candidatura en los procesos de selección de los que forme parte Legitimación: consentimiento.
(2) Elaboración de perfiles de los candidatos que otorgue, potencialmente, una mayor coherencia o lealtad en el proceso de selección (p. ej., reduciendo la posibilidad de error humano, la discriminación y el abuso de poder). Legitimación: ejecución del contrato.

Destinatarios

 • A otras entidades del Grupo Reale para el cumplimiento de nuestras obligaciones legales y la gestión centralizada del servicio.
Derechos

Puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y, en su caso, oposición al tratamiento, así como revocar tu consentimiento en cualquier momento, dirigiéndote a la Entidad REALE que corresponda a través del correo protecciondedatos@reale.es.

Información
adicional

Te recomendamos consultes información completa y detallada sobre el tratamiento de tus datos aquí.

Nos comunicaremos contigo a través de cualquier medio (incluyendo Whatsapp) cuando sea necesario para alguna de las finalidades descritas anteriormente. Si no quieres recibir comunicaciones por algún medio en concreto, ponte en contacto con nosotros para registrar tus preferencias.

Reale seguros

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

El responsable del tratamiento podrá ser REALE Seguros Generales, REALE Vida, REALE ITES o REALE IMMOBILI ESPAÑA, S.A. (en adelante “las ENTIDADES” o “REALE”), en función de la oferta de empleo que solicite.

 • REALE Seguros Generales, S.A. con domicilio Calle Príncipe de Vergara, 125, 28002, Madrid y CIF A-78520293.
 • REALE Vida y Pensiones, S.A. de Seguros con domicilio en Calle Príncipe de Vergara, 125, 28002, Madrid y CIF A-85877066.
 • REALE ITES Esp, S.L., con domicilio en Calle Príncipe de Vergara, 125, 28002, Madrid y CIF B-88196605.
 • REALE IMMOBILI ESPAÑA, S.A. con domicilio en Calle Príncipe de Vergara, 125, 28002, Madrid y CIF A81337172.

REALE ha nombrado formalmente un Delegado de Protección de Datos y además tiene habilitado el siguiente canal de comunicación: dpo@reale.es.

REALE ha obtenido sus datos de carácter personal de alguna de las siguientes fuentes:

 • Aportados por EL CANDIDATO para la gestión de su candidatura en procesos de selección promovidos por las ENTIDADES.
 • Derivados de la propia gestión, mantenimiento y desarrollo del proceso de selección.

En caso de que proporcione datos de terceros usted garantiza que cuenta con el consentimiento expreso de los terceros para que REALE pueda tratar sus datos. Asimismo, garantiza que los terceros cuyos datos proporcione han sido debidamente informados de los tratamientos que REALE llevará a cabo con dichos datos.

REALE podrá tratar los siguientes datos de carácter personal, así como aquellos que se generen de nuestra interacción con el candidato a lo largo de los procesos de selección de los que forme parte:

 • Datos identificativos y de contacto (p.ej., nombre, apellidos, edad, dirección postal, correo electrónico y teléfono).
 • Datos de características personales (p.ej., edad, lengua materna y fecha de nacimiento).
 • Datos de circunstancias sociales (p.ej., aficiones y estilo de vida).
 • Datos académicos y profesionales (p.ej., formación, titulaciones, historial del estudiante y experiencia profesional).
 • Datos de detalles del empleo (p.ej., puesto de trabajo e historial del trabajador).

En caso de que proporcione datos de terceros usted garantiza que cuenta con el consentimiento expreso de los terceros para que REALE pueda tratar sus datos. Asimismo, garantiza que los terceros cuyos datos proporcione han sido debidamente informados de los tratamientos que REALE llevará a cabo con dichos datos.

En REALE se tratarán sus datos personales para alcanzar las finalidades que se detallan a continuación. Asimismo, cada finalidad del tratamiento tiene una legitimación en la que se basa el tratamiento de sus datos personales.

REALE tratará sus datos personales basándose en el consentimiento con la siguiente finalidad:

 • Atender su ofrecimiento y gestionar su candidatura en los procesos de selección de los que forme parte.

REALE tratará sus datos personales en base al interés legítimo con la siguiente finalidad:

 • Elaboración de perfiles de los candidatos que otorgue, potencialmente, una mayor coherencia o lealtad en el proceso de selección (p. ej., reduciendo la posibilidad de error humano, la discriminación y el abuso de poder).

Para poder realizar la valoración de la candidatura, los datos personales tratados por REALE serán comunicados a las sociedades pertenecientes en cada momento al Grupo REALE o participadas por el Grupo.

Los datos personales obrantes en su currículum vitae serán conservados, para los fines previstos, durante un plazo de dos (2) años, desde la finalización del proceso de selección.

Transcurrido el mencionado plazo se procederá a su destrucción, garantizándole un total respecto a la confidencialidad de sus datos, tanto en el tratamiento como en la posterior destrucción.

Transcurrido el citado plazo, si desea continuar participando en los procesos de selección que se desarrollen, le rogamos nos remita nuevamente su Currículum Vitae o proceda a la actualización de los datos contenidos cuando así le sea comunicado por la ENTIDAD.

REALE le informa de que tiene derecho a acceder a sus datos personales y obtener confirmación sobre cómo se están tratando dichos datos. Asimismo, tiene derecho a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que hayan sido recabados por la ENTIDAD.

En determinadas circunstancias, podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso REALE únicamente los conservará para el ejercicio o la defensa de las posibles reclamaciones.

Asimismo, también en determinadas circunstancias, usted podrá oponerse al tratamiento de sus datos personales con la finalidad informada por la ENTIDAD. En ese caso, REALE cesará en el tratamiento de los datos personales salvo que concurran motivos legítimos, o para garantizar el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Por último, usted podrá solicitar el derecho a la portabilidad y obtener para sí mismo o para otro prestador de servicios determinada información que usted facilitó a REALE.

Para el ejercicio de cualquiera de estos derechos, usted podrá dirigirse a la Entidad REALE que corresponda según el caso, identificadas al inicio de esta cláusula, todas ellas con domicilio en calle Príncipe de Vergara 125, 28002 Madrid o a través del siguiente mail: protecciondedatos@reale.es, acompañando copia de su DNI o documento oficial acreditativo de su identidad. Asimismo, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos si no ve satisfecho sus derechos.

***

Cláusula Mod. 101- Última actualización: 28 de noviembre de 2018

REALE SEGUROS © 2023 Todos los derechos reservados