Política de privacidad

Beleid gegevensbescherming

Hieronder vindt je de fundamentele en essentiële informatie die je moet weten over hoe wij jouw gegevens bij Reale behandelen. We raden je aan onze website te bezoeken en ons volledige beleid te lezen om tot in detail te achterhalen hoe we jouw gegevens zullen behandelen.

Als je vragen hebt, schrijf dan naar dpo@reale.es. We zullen proberen al je twijfels weg te nemen.

Aansprakelijken

REALE SEGUROS GENERALES, S.A. (RSG) of REALE VIDA Y PENSIONES, S.A. DE SEGUROS (RV), afhankelijk van het product waarvoor je een prijs hebt opgevraagd of waar je uiteindelijk over hebt besloten het af te sluiten.

Doel en rechtmatigheid

De door jou verstrekte gegevens worden gebruikt door: RSG of RV voor zover van toepassing, ten behoeve van:

(1) het beheer van het project, de aanvraag of de prijsstelling van de gevraagde verzekering, alsook de formalisering en het beheer van de verzekering indien je besluit deze af te sluiten. Rechtmatigheid: uitvoering van het contract..
(2) de verstrekking van de gegevens aan andere verzekeraars of herverzekeraars, alsmede aan de assurantietussenpersoon die voor de polis heeft bemiddeld. Rechtmatigheid: uitvoering van het contract.
(3) het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen als verzekeraar, voornamelijk wat betreft het bepalen van het te verzekeren risico, of het voorkomen van witwassen voor onder meer RV. Rechtmatigheid: wettelijke verplichting.
(4) het voorkomen van fraude, wanbetalingen en identiteitsdiefstal (inclusief profilering). Rechtmatigheid: gerechtvaardigd belang.
(5) de voorbereiding van statistisch onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten waaraan anonimisering van jouw gegevens aan vooraf gaat. Rechtmatigheid: gerechtvaardigd belang.
(6) het uitvoeren van loyaliteitsactiviteiten en opiniepeilingen. Rechtmatigheid: gerechtvaardigd belang.
RSG en RV zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor:
(7) het centraal beheren van jouw gegevens en je in al onze vestigingen een meer directe en complete service bieden. Rechtmatigheid: gerechtvaardigd belang.
(8) het via welk medium dan ook versturen van commerciële berichten gedurende de tijd dat je klant bent, over eigen, - en soortgelijke producten als die je eerder hebt afgesloten (inclusief het opstellen van "basis" profielen). Legitimatie: gerechtvaardigd belang.
(9) Andere doeleinden op basis van jouw toestemming (zie paragraaf Het is aan jou! van deze clausule).

Ontvangers

 • Andere entiteiten van de Reale Groep ten behoeve van het nakomen van onze wettelijke verplichtingen en het gecentraliseerde beheer van de dienst.
 • Financiële instellingen, voor de afhandeling van incasso's en betalingen.
 • Entiteiten en organisaties, publiek of privaat, die tussenbeide komen betreffende het beheer van het verzekeringscontract, verzekeraars en herverzekeraars, tussenpersonen betreffende het beheer van de polis die optreden als beheerders, evenals staatsveiligheidstroepen en -organen, regelgevers of overheidsinstanties.
 • De makelaar of verzekeringsmakelaar die heeft bemiddeld in uw polis.
 • Gemeenschappelijke solvabiliteitsbestanden met betrekking tot het al dan niet nakomen van financiële verplichtingen.
 • Gemeenschappelijke archieven voor fraudepreventie en -detectie al naar gelang de afgesloten verzekering.
 • Het Informatiearchief Verzekerde Voertuigen (FIVA).

Rechten

Je kunt je recht op toegang, rectificatie, verwijdering, overdraagbaarheid, beperking en, indien van toepassing, verzet tegen behandeling uitoefenen, evenals jouw toestemming op elk moment intrekken door contact op te nemen met je verzekeraar of een van de medeverantwoordelijken met betrekking tot de gezamenlijk uitgevoerde behandeling, via het e-mailadres protecciondedatos@reale.es

Extra
informatie

Wij raden je aan volledige en gedetailleerde informatie over de verwerking van uw gegevens te raadplegen op www.reale.es/en/privacy-policy en daar of door contact met ons op te nemen via 0034 900 101 480 zodat we het naar je kunnen verzenden op de manier die je verkiest.

We zullen met je communiceren via alle media (inclusief WhatsApp) wanneer dit nodig is voor een van de hierboven beschreven doeleinden. Als je op een bepaalde manier geen communicatie wilt ontvangen, neem dan contact met ons op om jouw voorkeuren te registreren.

HET IS AAN JOU! Alleen als je ons jouw toestemming geeft, gebruiken we de gegevens om:

 1. "Geavanceerde" profielen voor commerciële of promotionele doeleinden op te stellen.
 2. Commerciële aanbiedingen te verzenden gedurende twee jaar na beëindiging van de precontractuele en/of contractuele relatie.
 3. Promotie- en advertentie-informatie te verzenden van Grupo Reale-entiteiten en externe bedrijven, ongeacht of je klant bent of niet.

Je kunt beslissen of je ons jouw toestemming geeft via https://consentimientos.reale.es/

Reale seguros

Beleid gegevensbescherming

Wat vindt u in dit beleid?

De bescherming van jouw persoonsgegevens en jouw privacy is een van de prioriteiten van de Grupo Reale. In dit gegevensbeschermingsbeleid vind je alle informatie over wie, hoe en voor welke doeleinden jouw gegevens worden verwerkt.

De houders van dit gegevensbeschermingsbeleid zijn:

REALE SEGUROS GENERALES, S.A. (REALE SEGUROS GENERALES) CIF A78520293
REALE VIDA Y PENSIONES, S.A. DE SEGUROS (REALE VIDA) CIF A85877066
Adres: Príncipe de Vergara, 125 - 28002 Madrid, Spanje

Deze entiteiten (hierna "wij" of " Grupo Reale" genoemd) verwerken jouw persoonlijke gegevens ofwel als: onafhankelijke gegevensbeheerders -wanneer elke entiteit afzonderlijk en onafhankelijk het doel van en de middelen voor de verwerking van jouw gegevens bepaalt-, dan wel als: verwerkingsverantwoordelijken -wanneer het doel en de middelen gezamenlijk worden bepaald-. Wij zijn alleen medeverantwoordelijk voor:

 • Het centraal beheer van de contracten die je bij ons hebt lopen voor organisatorische doeleinden van klantenbeheer.
 • Onze commerciële prospectie- en profileringshandelingen.

We hebben ons best gedaan om een eenvoudig en volledig transparant beleid op te stellen. Je vindt in verschillende rubrieken de verwerkingen die worden uitgevoerd door REALE SEGUROS GENERALES en REALE VIDA (i) afzonderlijk, als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken, met betrekking tot de ontwikkeling en het beheer van verzekeringsaanvragen, prijsstelling, offertes of contractering van producten die je bij elk van hen aanvraagt (hierna te noemen: jouw "Verzekeringsmaatschappij”)- zie SECTIE 4-; en (ii) gezamenlijk, als verwerkingsverantwoordelijken (hierna de “verwerkingsverantwoordelijken”) - zie SECTIE 5. We hebben in ieder geval het doel uiteengezet, alsmede het legitieme belang van het verwerken van de gegevens, welke gegevens het over gaat en waar ze zijn verkregen, met wie de gegevens worden gedeeld en wat de bewaartermijn is van de gegevens.

LEES DIT GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID AANDACHTIG DOOR!

Voor vragen over de verwerking van jouw gegevens kun je contact opnemen met de verantwoordelijke voor gegevensbescherming van REALE SEGUROS GENERALES en REALE VIDA via dpo@reale.es, ongeacht of jouw vraag betrekking heeft op verwerkingen die elke entiteit afzonderlijk uitvoert of daar medeverantwoordelijk voor is.

Je hebt recht op toegang tot jouw persoonlijke gegevens, alsook op informatieverstrekking over hoe deze gegevens worden verwerkt (Recht van toegang). Tevens heb je het recht om een verzoek in te dienen tot rectificatie van onnauwkeurige of onjuiste gegevens (recht op rectificatie) of, indien van toepassing, tot verwijdering van de gegevens, onder meer wanneer deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden die door de MAATSCHAPPIJ zijn vastgesteld (het recht op verwijdering).

In bepaalde omstandigheden kun je verzoeken tot beperking van de verwerking van jouw gegevens, in welk geval REALE ze alleen zal bewaren voor de indiening van of verdediging tegen mogelijke claims (het recht op beperking van de verwerking). Je kunt ook bepaalde persoonsgegevens opvragen in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat en deze doorgeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (recht op overdraagbaarheid).

Daarnaast kun je in bepaalde omstandigheden (met name wanneer de verwerking is gebaseerd op gerechtvaardigd belang) bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (recht van verzet).

Tot slot kun je op elk moment de toestemming intrekken die je voor een bepaald doel hebt gegeven, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking.

Je kunt ook een klacht indienen bij de Agencia Española de Protección de Datos [Spaans bureau voor gegevensbescherming] (www.aepd.es).

VOOR DE UITOEFENING VAN EEN VAN DEZE RECHTEN KUN JE CONTACT OPNEMEN MET JOUW VERZEKERAAR OF MET EEN VAN DE GEZAMENLIJKE VERANTWOORDELIJKEN MET BETREKKING TOT DE GEZAMENLIJKE VERWERKING; NEEM CONTACT OP VIA E-MAIL protecciondedatos@reale.es.

04 Welke verwerkingen voeren wij met jouw persoonlijke gegevens uit als onafhankelijke verantwoordelijke(n)?: Doeleinden, rechtsgronden en persoonlijke gegevens die door jouw verzekeraar(en) worden verwerkt

Jouw Verzekeraar is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in verband met de bij hem of haar afgesloten verzekering. In het geval dat je bij beide entiteiten producten hebt of hebt aangevraagd, is elk van hen respectievelijk verantwoordelijk voor de gegevens. In voorkomend geval zal worden gespecificeerd wanneer er specialismen of verschillen zijn in de verwerkingen die door elk van de entiteiten worden uitgevoerd.

1. Formalisatie, beheer, onderhoud en uitvoering van de precontractuele en contractuele fase

Doel / Beschrijving van de verwerking: Als verzekeraar zullen wij jouw persoonsgegevens verwerken om de contractuele relatie met jou te formaliseren, te beheren, te onderhouden en uit te voeren, evenals de procedures voorafgaand aan het afsluiten van het contract. Deze verwerking omvat: in de beginfase waarin je via de beschikbare kanalen de verzekering, het verwerken en beheren van verzekeringsaanvragen en tarieven opvraagt die het beste aansluiten bij jouw wensen en behoeften; alsmede in de contractuele fase, de formalisering van het verzekeringscontract, alsook het beheer, het onderhoud en de uitvoering ervan via de beschikbare kanalen. Dat wil zeggen, het gewone beheer tijdens de looptijd van het verzekeringscontract (wijzigingen van de aanvankelijk verstrekte gegevens, uitbreidingen van de dekking, levering van de verplichte informatie van het gecontracteerde product), het verstrekken van de verzekerde dekking of aanvullende diensten inbegrepen in de verzekeringspolis, het beheer van jouw vragen via de beschikbare kanalen, het uitvoeren van de controles en onderzoeken die nodig zijn om, in voorkomend geval, de betaling van de toepasselijke vergoeding te bepalen.

Deze verwerking omvat het verzenden van de noodzakelijke communicatie en/of afgeleid van het beheer van onze contractuele en/of precontractuele relatie met jou via de kanalen die zijn overeengekomen in het beleid (dwz brief, e-mail, telefoon inclusief sms of WhatsApp en pushmeldingen) , gebruik hiervoor eender welk van de contactgegevens die je ons hiertoe hebt verstrekt (dwz inclusief die welke zijn verstrekt tijdens claimbeheer). Als je dergelijke berichten niet op een van de bovengenoemde manieren wilt ontvangen, neem dan contact met ons op zodat we jouw voorkeuren kunnen registreren protecciondedastos@reale.es.

Daarnaast informeren we je dat we continue verbeteringsprocessen uitvoeren om de oplossingen te optimaliseren waarmee we de bovengenoemde doeleinden kunnen beheren, zodat we de verwerking kunnen uitvoeren inclusief de componenten van kunstmatige intelligentie. Deze verwerking houdt geen besluitvorming in die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Je kunt actuele informatie verkrijgen op www.reale.es/es/politica-de-privacidad

Verwerkte gegevens:

Rechtstreeks verkregen van jou of van jouw relatie met ons:

 • Identificatie-, persoons- en contactgegevens: naam, achternaam, identiteitsbewijs, geslacht, nationaliteit, leeftijd, burgerlijke staat, post- en e-mail adres, vast- en mobiel telefoonnummer en digitale handtekening.
 • Financiële gegevens en gegevens over werk en opleiding: arbeidsstatus, beroep, opleidingsniveau, hoogte van inkomsten en uitgaven en identificatiegegevens van de bankrekening.
 • Gegevens over Solvabiliteit: gegevens over het niet aflossen van een bij ons lopende schuld.
 • Gegevens over familieomstandigheden en sociaaleconomische en sociaaldemografische gegevens: levenscyclus, persoonlijke gegevens van derden die in de dekking van de aangeboden polissen zijn inbegrepen (bv. familieleden of werknemers), familiebanden, typologie van mensen naar leeftijd en opleidingsniveau die leven in jouw woonomgeving; typologie van gezinnen die in jouw omgeving leven op basis van aantallen en kenmerken van gezinsleden; beroepscategorieën die voorkomen in jouw woonomgeving; economische draagkracht op basis van jaarinkomens in die omgeving, de inrichting van de omgeving in eengezinswoningen of aanbouw- of etagewoningen, de aanwezigheid van winkelcentra).
 • Informatie verkregen uit onze handelsactiviteit met jou en onze relatie met jou: projectaanvragen en prijzen inclusief details, voorkeurstalen en communicatiekanalen, eerdere relaties met entiteiten en anciënniteit, gegevens in klachten en claims die je aan ons overdraagt, toespraken opgenomen in het Contact Center (CC), gegevens verkregen in videoconferenties, online chat, telefoongesprekken of gelijkwaardige middelen met jou en vragen via de verschillende aangeboden middelen (CC, Mediator, Private Web Area en App) persoonsgegevens van derden die vallen onder de dekking van de aangeboden polissen (bijv. familieleden of werknemers) en hun familieband.
 • Informatiegeschiedenis over huidige en vroegere verzekerde risico's: informatie over de polis(sen), het (de) voertuig(en) en bestuurders, informatie over de woning(en), informatie over het verzekerde risico in andere branches dan auto en woning, anciënniteit van de gecontracteerde polissen, toegepaste kortingen en/of commerciële acties op de polissen, reden van opzegging, aanvullingen en/of wijzigingen in de polissen en de daarbij behorende premies.
 • Informatiegeschiedenis over interne claims: gedeclareerde claims inclusief redenen en data van optreden en aangifte, status van de claim, bijbehorende dossiers, gevolgsleutels, workshops en professionals die hebben ingegrepen, gespecificeerd bedrag van de claim (zowel voorzieningen als lopende schikkingen en betalingen), identificatie- en contactgegevens van benadeelden of gewonden, contactgegevens die je ons hebt verstrekt, contacten en uitgevoerde verzoeken.
 • Tevredenheids-/ervaringsinformatiegeschiedenis: globale en bijzondere tevredenheid volgens de momenten waarop een beoordeling of mening is gevraagd, opmerkingen overgedragen in de tevredenheidsenquêtes, acties uitgevoerd naar aanleiding van de beoordeling of de verstrekte mening, evenals overgedragen klachten en claims.
 • Informatie die verband houdt met jouw historische rendement als klant: ontvangen premie, claims.

Wij verwerken ook persoonsgegevens verkregen uit externe bronnen. Specifiek:

 • Activa solvabiliteitsgegevens: gegevens over het in gebreke blijven van een schuld die is aangegaan bij een particuliere onderneming (inclusief andere entiteiten van de Grupo Reale), gegevens verkregen uit kredietinformatiesystemen, kredietbeoordelaars en informatiesystemen voor fraudepreventie. Je kunt meer informatie vinden op www.reale.es/es/politica-de-privacidad in sectie 10. Krediet Informatie Systemen.
 • Informatie opgenomen in gemeenschappelijke databanken beschermd middels gedragscodes van de verzekeringssector: gegevens verkregen uit gemeenschappelijke databanken al naargelang het type verzekering dat is afgesloten, te weten het Spaans centraal informatiesysteem van verzekeraars (Sinco), Spaans centraal informatiesysteem betreffendeTotal Loss, diefstal en brand en de Diverse centrale informatiesystemen ter voorkoming van verzekeringsfraude evenals ongevallencertificaten van andere maatschappijen. Dergelijke gegevens worden tot maximaal 5 jaar terug gebruikt.
 • Informatie in verband met jouw locatie en online gedrag: browse- en activiteitsgegevens (dwz cookie-informatie, apparaat-ID, advertentie-ID, IP-adres en browsegeschiedenis) verkregen van websites, web Private Area en App of andere apparaten die door hen worden geleverd (bijv. Blackbox in voertuigen) en gegevens afgeleid uit de uitgevoerde monitoring en analyse; dit alles zolang je je toestemming hebt gegeven via genoemde apparaten.
 • Samengevoegde informatie uit externe publieke en private bronnen over het risico: Google geopositioneringsinformatie, informatie in verband met de locatie van het risico verkregen uit externe bronnen van publieke of private aard (dwz van de INE, AEMET, DGT, register van toeristenhuizen ( Airbnb), volkstellingsgegevens, informatie van de IGN) en gegevens verkregen uit andere openbaar toegankelijke bronnen zoals kranten en officiële bulletins, openbare registers, resoluties van de AAPP, kadaster, telefoongidsen, lijsten van personen die lid zijn van beroeps- of autonome verenigingen, commerciële informatie van Google, satellietbeelden van een woning, gebouw, bedrijf en domotica.

Behandeling van gezondheidsgegevens: Daarnaast verwerken wij, indien nodig voor het verlenen van diensten, gegevens over jouw vroegere en/of huidige lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand die je zelf hebt verstrekt of die zijn verkregen tijdens het beheer of de verwerking van een claim (inclusief die over derde betrokken partijen die we ook zullen informeren) om:

 • De zorg en vergoeding die eventueel naar de benadeelde gaat te bepalen.
 • De betaling aan zorgaanbieders of de vergoeding aan de verzekerden of hun rechthebbenden uit te voeren van de zorgkosten die in het kader van de verzekeringsovereenkomst zouden zijn uitgevoerd."

De Spaanse Wet 20/2015 van 14 juli betreffende de organisatie van, het toezicht op en de solvabiliteit van verzekerings- en herverzekeringsentiteiten ("LOSSEAR") dekt de behandeling van deze persoonsgegevens die nodig is voor de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst en om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid.

2. Mededeling van de gegevens van de verzekeringnemer, die van de verzekerde, begunstigde of benadeelde derde aan andere verzekerings- of herverzekeringsmaatschappijen wanneer dit nodig is voor de uitvoering van de onderschreven medeverzekerings- of herverzekeringsovereenkomst, alsook aan de verzekeringsmakelaar die heeft bemiddeld bij de uitvoering indien dit hiervoor nodig is.

Doel / Beschrijving van de verwerking: Wanneer we met betrekking tot jouw contract naar een herverzekeringsmaatschappij gaan, zullen we alleen de hierboven vermelde persoonsgegevens communiceren die strikt noodzakelijk zijn voor deze doeleinden ter uitvoering en beheer van het herverzekerings- of co-assurantiecontract, onder de voorwaarden die in de LOSSEAR zijn vermeld. Daarnaast moeten wij, voor die gevallen waarin er betreffende jouw verzekering is bemiddeld door een tussenpersoon, ook bepaalde persoonsgegevens aan hem of haar meedelen voor zover dit nodig is voor het beheer van jouw polis, volgens de voorwaarden voorzien in het reglement van de distributie van verzekeringen.

1. Voldoen aan de algemene verplichtingen uit hoofde van de regelgeving die van toepassing is op verzekeringsentiteiten.

Doel / Beschrijving van de verwerking: Als verzekeringsmaatschappij moeten we jouw persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die zijn uiteengezet in de Spaanse Wet 50/1980 van 8 oktober betreffende het Verzekeringscontract ("LCS"), de LOSSEAR en andere voorschriften die van toepassing zijn op verzekeringsmaatschappijen , evenals algemene fiscale en commerciële regelgeving.

Deze verplichtingen omvatten: (jo) de mededeling van jouw persoonsgegevens aan autoriteiten, regelgevers of overheidsinstanties; (iii) het beoordelen, selecteren en beprijzen van risico's (inclusief het opstellen van profielen voor statistisch-actuariële doeleinden), zowel voorafgaand aan het aangaan als tijdens de looptijd, alsmede het verkrijgen van informatie voorafgaand aan het aangaan van een verzekering, alsmede indien nodig periodiek door middel van evaluatie van de geschiktheid van het gevraagde product volgens uw eisen en behoeften; (iii) het nemen van effectieve maatregelen om frauduleus gedrag te voorkomen, te identificeren, te melden en te verhelpen; (iii) de behandeling en, indien van toepassing, communicatie van jouw gegevens voor het nakomen van fiscale verplichtingen en (v) het bijhouden van de boekhouding vereist door het Wetboek van Koophandel en andere toepasselijke bepalingen, evenals de administratie van rekeningen, schadegevallen, technische voorzieningen, beleggingen, herverzekeringsovereenkomsten en polissen, uitgegeven toeslagen en opzeggingen.

Daarnaast zullen we jouw gegevens verwerken om te voldoen aan onze verplichting om de klachten en claims die de polishouders, verzekerden, begunstigden, benadeelde derden of rechtsopvolgers van een van hen kunnen indienen, te behandelen en op te lossen, in verband met hun wettelijk erkende belangen en rechten . Voor deze doeleinden beschikken we over een Klantenservice die verantwoordelijk is voor het behandelen en oplossen van klachten en claims.

Tot slot, en in overeenstemming met onze verplichtingen, zullen gemeenschappelijke bestanden zoals vermeld in de volgende sectie worden geraadpleegd met betrekking tot de verwerkte gegevens.

Verwerkte gegevens:

 • Informatie opgenomen in gemeenschappelijke databanken beschermd middels gedragscodes van de verzekeringssector: gegevens verkregen uit gemeenschappelijke databanken al naargelang het type verzekering dat is afgesloten, te weten het Spaans centraal informatiesysteem van verzekeraars (Sinco), Spaans centraal informatiesysteem betreffendeTotal Loss, diefstal en brand en de Diverse centrale informatiesystemen ter voorkoming van verzekeringsfraude evenals ongevallencertificaten van andere maatschappijen. Dergelijke gegevens worden tot maximaal 5 jaar terug gebruikt.

Verwerking van gezondheidsgegevens: Daarnaast zullen we, indien nodig, jouw gezondheidsgegevens verwerken die zijn verstrekt via de gezondheidsvragenlijst en, indien van toepassing, voor dit doel zijn verzameld via het medisch gezondheidsonderzoek door een arts of ziekenhuis. De LCS beschermt de verwerking van deze persoonsgegevens die noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid (uitzondering art. 9.2 g) RGPD).

2. Voldoen aan de regelgeving ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Doel / Beschrijving van de verwerking: REALE VIDA moet jouw persoonsgegevens verwerken om de overeenkomstige controles uit te voeren en zijn verplichtingen na te komen in overeenstemming met de bepalingen van de Spaanse Wet 10/2010 ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en de uitvoeringsbepalingen daarvan ().

Verwerkte gegevens:

Rechtstreeks verkregen van jou of van jouw relatie met ons:

 • Identificatie-, persoons- en contactgegevens: naam, achternaam, identiteitsbewijs, geslacht, nationaliteit, leeftijd, burgerlijke staat, post- en e-mailadres.

Wij verwerken ook persoonsgegevens verkregen uit externe bronnen. specifiek:

 • Informatie verkregen van FACTIVA: Nationaal identiteitsbewijs, geslacht, strafblad, beroep, nationaliteit, postadres.
 • Informatie verkregen van de griffie van de Algemene Raad van Notarissen voor de identificatie van de werkelijke eigenaar van de operaties: Naam, achternaam en nationaal identiteitsbewijs."

1. Fraudepreventie (inclusief profilering).

Doel / Beschrijving van de verwerking: We zullen jouw persoonlijke gegevens verwerken om studies en automatische controles uit te voeren van fraude, wanbetalingen en incidenten die zijn afgeleid van de gevraagde of gecontracteerde producten, zowel in de precontractuele als contractuele fase, voor de preventie, detectie en bestrijding van fraude.

Op het gebied van verzekeringen moeten verzekeringsmaatschappijen, in overeenstemming met de LOSSEAR, effectieve maatregelen nemen om frauduleus gedrag met betrekking tot verzekeringen te voorkomen, belemmeren, identificeren, opsporen, rapporteren en verhelpen, ongeacht of dit individueel wordt aangenomen of door deelname aan gemeenschappelijke dossiers die officieel tussen verzekeringsmaatschappijen zijn opgesteld en die persoonsgegevens bevatten. Deze maatregelen zijn gericht op de afwikkeling van claims en actuariële statistische samenwerking om prijsstelling, risicoselectie en de voorbereiding van verzekeringstechnische studies mogelijk te maken.

Deze behandeling houdt ook de communicatie in van persoonsgegevens tussen bedrijven van de Grupo Reale, met het hierboven aangegeven doel (om kruiscontroles uit te voeren op fraude die met een van hen is gepleegd).

Deze profilering impliceert geen besluitvorming die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking van de persoonsgegevens die we hieronder aangeven. Evenzo wordt deze profilering uitgevoerd op basis van de analyse van het bestaan van schulden om de mate van frauderisico te beoordelen, identiteitsdiefstal te voorkomen en delinquentie te voorkomen.

Verwerkte gegevens:

Rechtstreeks verkregen van jou of van jouw relatie met ons:

 • Identificatie-, persoons- en contactgegevens: naam, achternaam, identiteitsbewijs, geslacht, nationaliteit, leeftijd, burgerlijke staat, post- en e-mail adres, vaste en mobiele telefoon en digitale handtekening.
 • Gegevens over financiële solvabiliteit: gegevens over het niet aflossen van een bij ons lopende schuld."

Wij verwerken ook persoonsgegevens verkregen uit externe bronnen. specifiek:

 • Gegevens over de financiële solvabiliteit: gegevens over het in gebreke blijven van een schuld die is aangegaan bij een particuliere onderneming (inclusief andere entiteiten van de Grupo Reale), gegevens verkregen uit kredietinformatiesystemen, kredietbeoordelaars en informatiesystemen voor fraudepreventie. Je kunt meer informatie vinden op www.reale.es/es/politica-de-privacidad in sectie 10. Krediet Informatie Systemen.
 • Informatie opgenomen in gemeenschappelijke databanken beschermd middels gedragscodes van de verzekeringssector: gegevens verkregen uit gemeenschappelijke databanken al naargelang het type verzekering dat is afgesloten, te weten het Spaans centraal informatiesysteem van verzekeraars (Sinco), Spaans centraal informatiesysteem betreffendeTotal Loss, diefstal en brand en de Diverse centrale informatiesystemen ter voorkoming van verzekeringsfraude evenals ongevallencertificaten van andere maatschappijen. Dergelijke gegevens worden tot maximaal 5 jaar terug gebruikt.

Gerechtvaardigd belang: De legitieme basis voor dit doel is het legitieme belang bij het voorkomen en bemoeilijken van frauduleus gedrag (zoals identiteitsdiefstal) dat rechtstreeks van invloed is op jouw verzekeraar, de Grupo Reale (bijvoorbeeld het aannemen van economische of reputatieschade) of de sector in het algemeen. Om ervoor te zorgen dat dit legitieme belang prevaleert en dat jouw belangen en rechten adequaat worden beschermd, hebben wij op verzoek een gewichtsoordeel ter inzage beschikbaar.

2. Uitvoeren van enquêtes en tevredenheidsonderzoeken met betrekking tot het aanvraag- en beheerproces van verzekeringscontracten.

Doel / Beschrijving van de verwerking: We kunnen contact met je opnemen om kwaliteitsonderzoeken en tevredenheidsonderzoeken uit te voeren met betrekking tot het aanvraag- en beheerproces van verzekeringscontracten.

Verwerkte gegevens:

Hiervoor verwerken wij uitsluitend rechtstreeks van jou verkregen gegevens. specifiek:

 • Identificatie-, persoons- en contactgegevens: naam, achternaam, identiteitsbewijs, nationaliteit, leeftijd, burgerlijke staat, post- en e-mail adres, vaste en mobiele telefoon.
 • Economische en arbeids-/academische gegevens: arbeidsstatus, beroep, opleidingsniveau, hoogte van inkomsten en uitgaven.
 • Informatie verkregen uit onze handelsactiviteit met jou en onze relatie met jou: projectaanvragen en prijzen inclusief details, voorkeurstalen en communicatiekanalen, eerdere relaties met entiteiten en anciënniteit, gegevens over klachten en claims die je aan ons overdraagt, opgenomen gesprekken met het Contact Center (CC), gegevens verkregen uit videoconferenties, gesprekken via de telefoon of via soortgelijke kanalen en overleg via de verschillende aangeboden middelen (CC, Mediator, Private Web Area en App).
 • Informatiegeschiedenis over huidige en vroegere verzekerde risico's: informatie over de polis(sen), het (de) voertuig(en) en bestuurders, informatie over de woning(en), informatie over het verzekerde risico in andere branches dan auto en woning, anciënniteit van de gecontracteerde polissen, toegepaste kortingen en/of commerciële acties op de polissen, reden van intrekking, aanvullingen/of wijzigingen in de polissen en de daarbij behorende premies.
 • Informatiegeschiedenis over interne claims: gedeclareerde claims inclusief redenen en data van optreden en aangifte, status van de claim, bijbehorende bestanden, gevolgsleutels, workshops en professionals die hebben ingegrepen, gespecificeerd bedrag van de claim (zowel voorzieningen als lopende schikkingen en betalingen), identificatie, contact en van gezondheid van benadeelden of gewonden, contactgegevens die je ons hebt verstrekt en gemaakte contacten en overleg.
 • Tevredenheids-/ervaringsinformatiegeschiedenis: algemene en bijzondere tevredenheid volgens de momenten waarop je om een beoordeling of mening is gevraagd, opmerkingen die zijn overgedragen in tevredenheidsenquêtes, acties die zijn uitgevoerd naar aanleiding van de verstrekte beoordeling of mening en klachten en claims die zijn overgedragen.

Gerechtvaardigd belang: De gerechtvaardigde grondslag hiervoor is het gerechtvaardigd belang van uw Verzekeraar bij het goed functioneren van haar dienstverlening en de onderneming. Om ervoor te zorgen dat dit legitieme belang prevaleert en dat jouw belangen en rechten adequaat worden beschermd, hebben wij een op verzoek beschikbaar gewichtsoordeel geveld.

3. Anonimisering en pseudonimisering van persoonsgegevens om statistische en historische studies uit te voeren voor de monitoring en het beheer van onze verzekeringsactiviteit, evenals voor de verbetering van onze producten of diensten.

Doel / Beschrijving van de verwerking: We zullen processen voor anonimisering van uw persoonlijke gegevens uitvoeren om (i) studies, statistische analyse, analytische en kunstmatige-intelligentiemodellen uit te voeren voor de ontwikkeling van verbeteringen en nieuwe producten; (ii) de ontwikkeling en verbetering van analytische en kunstmatige-intelligentiemodellen om de koopbereidheid en/of retentieacties van onze producten te bepalen; en (iii) rapporten opstellen over onze activiteiten met betrekking tot de markt en klanten die ons in staat stellen om onze activiteiten efficiënt te leiden en te beheren, en om statistische en wiskundige modellen te creëren om ons bij deze taak te helpen.

De verwerking van statistische rapporten en wiskundige modellen is niet bedoeld om persoonlijke gegevens afzonderlijk te verwerken, maar wordt uitgevoerd om statistische en geaggregeerde gegevens te verkrijgen, los van de informatie van hun eigenaren, om rapporten, beheer en algoritmische of wiskundige formules op te stellen. De verwerking van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk voor het nagestreefde doel en houdt in dat jouw persoonsgegevens zodanig worden gewijzigd en versleuteld dat je niet kunt worden geïdentificeerd (anonimisering) of jouw gegevens na versleuteling kunnen worden verwerkt (pseudonimisering).

Verwerkte gegevens:

Rechtstreeks verkregen van jou of van jouw relatie met ons:

 • Identificatie-, persoons- en contactgegevens: naam, achternaam, identiteitsbewijs, geslacht, nationaliteit, leeftijd, burgerlijke staat, post- en e-mail adres, vaste en mobiele telefoon en digitale handtekening.
 • Economische en arbeids-/academische gegevens: arbeidsstatus, beroep, opleidingsniveau, hoogte van inkomsten en uitgaven en bankrekeninggegevens.
 • Gegevens over financiële solvabiliteit: gegevens over het niet aflossen van een bij ons lopende schuld.
 • Gegevens over familieomstandigheden en sociaaleconomische en sociaaldemografische gegevens: levenscyclus, persoonlijke gegevens van derden die de dekking van de aangeboden polissen zijn inbegrepen (bv. familieleden of werknemers), familiebanden, typologie van mensen naar leeftijd en opleidingsniveau die leven in jouw woonomgeving; typologie van gezinnen die in jouw omgeving leven op basis van aantallen en kenmerken van gezinsleden; beroepscategorieën die voorkomen in jouw woonomgeving; economische draagkracht op basis van jaarinkomens in die omgeving, de inrichting van de omgeving in eengezinswoningen of aanbouw- of etagewoningen, de aanwezigheid van winkelcentra).
 • Informatie verkregen uit onze handelsactiviteit met jou en onze relatie met jou: projectaanvragen en prijzen inclusief details, voorkeurstalen en communicatiekanalen, eerdere relaties met entiteiten en anciënniteit, gegevens over klachten en claims die je aan ons overdraagt, opgenomen gesprekken met het Contact Center (CC), gegevens verkregen uit videoconferenties, gesprekken via de telefoon of via soortgelijke kanalen en overleg via de verschillende aangeboden middelen (CC, Mediator, Private Web Area en App).
 • Informatiegeschiedenis over huidige en vroegere verzekerde risico's: informatie over de polis(sen), het (de) voertuig(en) en bestuurders, informatie over de woning(en), informatie over het verzekerde risico in andere branches dan auto en woning, anciënniteit van de gecontracteerde polissen, toegepaste kortingen en/of commerciële acties op de polissen, reden van intrekking, aanvullingen/of wijzigingen in de polissen en de daarbij behorende premies.
 • Informatiegeschiedenis over interne claims: gedeclareerde claims inclusief redenen en data van optreden en aangifte, status van de claim, bijbehorende bestanden, gevolgsleutels, workshops en professionals die hebben ingegrepen, gespecificeerd bedrag van de claim (zowel voorzieningen als lopende schikkingen en betalingen), identificatie, contact en van gezondheid van benadeelden of gewonden, contactgegevens die je ons hebt verstrekt en gemaakte contacten en overleg.
 • Tevredenheids-/ervaringsinformatiegeschiedenis: algemene en bijzondere tevredenheid volgens de momenten waarop je om een beoordeling of mening is gevraagd, opmerkingen die zijn overgedragen in tevredenheidsenquêtes, acties die zijn uitgevoerd naar aanleiding van de verstrekte beoordeling of mening en klachten en claims die zijn overgedragen.
 • Informatie in verband met uw historisch rendement als klant: ontvangen ontvangen premie, claims en commerciële kosten).

Wij verwerken ook persoonsgegevens verkregen uit externe bronnen. specifiek:

 • Financiële solvabiliteitsgegevens: gegevens over het in gebreke blijven van een schuld die is aangegaan bij een particuliere onderneming (inclusief andere entiteiten van de Grupo Reale), gegevens verkregen uit kredietinformatiesystemen, kredietbeoordelaars en informatiesystemen voor fraudepreventie. Je kunt meer informatie vinden op www.reale.es/es/politica-de-privacidad in sectie 10. Krediet Informatie Systemen.
 • Informatie opgenomen in gemeenschappelijke databanken beschermd middels gedragscodes van de verzekeringssector: gegevens verkregen uit gemeenschappelijke databanken al naargelang het type verzekering dat is afgesloten, te weten het Spaans centraal informatiesysteem van verzekeraars (Sinco), Spaans centraal informatiesysteem betreffendeTotal Loss, diefstal en brand en de Diverse centrale informatiesystemen ter voorkoming van verzekeringsfraude evenals ongevallencertificaten van andere maatschappijen. Dergelijke gegevens worden tot maximaal 5 jaar terug gebruikt.
 • Informatie in verband met jouw locatie en online gedrag: browse- en activiteitsgegevens (dwz cookie-informatie, apparaat-ID, advertentie-ID, IP-adres en browsegeschiedenis) verkregen van websites, Private Area / App of andere kanalen hiervan, andere apparaten die door hen worden geleverd (bijv. Blackbox in voertuigen) en gegevens afgeleid uit de uitgevoerde monitoring en analyse; dit alles zolang je het via de genoemde apparaten hebt toegestaan.
 • Verdere informatie uit externe publieke en private bronnen over het risico: geopositioneringsinformatie op Google, informatie met betrekking tot de locatie verkregen uit externe bronnen van openbare of particuliere aard (dwz van de INE, AEMET, DGT, registratie van toeristenhuizen (Airbnb), censusgegevens, informatie van de IGN) en gegevens verkregen van andere bronnen van openbare toegang zoals officiële kranten en bulletins, openbare registers, AAPP-resoluties, kadaster, telefoongidsen, lijsten van personen die lid zijn van beroepsverenigingen, satellietbeelden van een woning, gebouw, bedrijf en domotica).
 • Andere gegevens verkregen uit sociale netwerken: sociale-mediaprofielen, opmerkingen en openbare berichten op sociale media (bijv. Facebook, Twitter, Instagram, enz.), blogs, forums, opmerkingen en publicaties privé op de profielen van de sociale netwerkentiteit, op voorwaarde dat je ons toestemming daartoe hebt gegeven.

Gerechtvaardigd belang: De legitieme basis voor dit doel is ons legitieme belang bij het ontwerpen, organiseren en optimaliseren van zakelijke en commerciële activiteiten op de meest efficiënte manier. Evenals om het ontwerp van onze producten of diensten te definiëren of te verbeteren. Om ervoor te zorgen dat dit legitieme belang prevaleert en dat jouw belangen en rechten adequaat worden beschermd, hebben wij een op verzoek beschikbaar gewichtsoordeel geveld.

4. Het checken van uw solvabiliteit en kredietwaardigheid.

Doel / Beschrijving van de behandeling: uw verzekeraar raadpleegt de gemeenschappelijke dossiers met betrekking tot het nakomen of niet nakomen van geldelijke verplichtingen. Dit overleg kan zowel voor als tijdens de contractuele relatie plaatsvinden. Op dezelfde manier en met inachtneming van de huidige regelgeving, wordt de klant geïnformeerd dat de schending van de monetaire verplichtingen die zijn aangegaan krachtens de contracten die hij onderhoudt, ertoe kan leiden dat zijn persoonlijke gegevens worden opgenomen in een gemeenschappelijk bestand met betrekking tot de nakoming of schending van monetaire verplichtingen.

Rechtstreeks verkregen van jou of jouw relatie met ons:

 • Identificatie-, persoons- en contactgegevens: naam, achternaam, identiteitsbewijs, geslacht, nationaliteit, leeftijd, burgerlijke staat, post- en e-mailadres, vast- en mobiel telefoonnummer.
 • Gegevens over financiële solvabiliteit: gegevens over het niet aflossen van een bij ons lopende schuld."

Wij verwerken ook persoonsgegevens verkregen uit externe bronnen. specifiek:

 • Gegevens over financiële solvabiliteit: gegevens over het in gebreke blijven van een schuld die is aangegaan bij een particuliere onderneming (inclusief andere entiteiten van de Grupo Reale), gegevens verkregen uit kredietinformatiesystemen, kredietbeoordelaars en informatiesystemen voor fraudepreventie. Je kunt meer informatie vinden op www.reale.es/es/politica-de-privacidad in sectie 10. Krediet Informatie Systemen.

Gerechtvaardigd belang: De legitieme basis voor dit doel is het legitiem belang bij het voorkomen van fraude en het verzekeren van betaling voor de producten en diensten die wij jou aanbieden. Om ervoor te zorgen dat dit legitieme belang prevaleert en dat jouw belangen en rechten adequaat worden beschermd, hebben wij een op verzoek beschikbaar gewichtsoordeel geveld.

05 Welke verwerkingen voeren wij uit met jouw persoonlijke gegevens als gezamenlijk verantwoordelijken voor de verwerking hiervan?: Doeleinden, rechtsgronden en persoonlijke gegevens

REALE SEGUROS GENERALES en REALE VIDA voeren het volgende uit als medeverantwoordelijken voor de verwerking, aangezien zij gezamenlijk het doel en de middelen daartoe bepalen. Je hebt toegang tot de essentiële aspecten van de medeverantwoordelijkheidsovereenkomst tussen de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken via: www.reale.es/es/politica-de-privacidad in sectie 11. Medeverantwoordelijkheid.

1. Gecentraliseerd beheer van persoonsgegevens voor organisatorische doeleinden van klantenbeheer.

Doel / Beschrijving van de verwerking: We verwerken jouw persoonlijke gegevens gezamenlijk voor het gecentraliseerde beheer van onze interne middelen, en om je op verzoek een meer directe en volledige service te kunnen bieden. Dit impliceert het onderhoud van een gemeenschappelijke database die ons helpt jouw verzoeken en onze interne middelen samen te beheren.

Wanneer je bijvoorbeeld naar een van onze vestigingen gaat om ons om hulp te vragen met betrekking tot een of meerdere verzekeringen die metiemand of eender wie van ons zijn afgesloten, raadplegen onze agenten de persoonsgegevens die nodig zijn voor dat overleg die ieder van ons heeft om een beter klantbeeld te krijgen en om u efficiënter van dienst te kunnen zijn.

Verwerkte gegevens:

Rechtstreeks verkregen van jou of van jouw relatie met ons:

 • Identificatie-, persoons- en contactgegevens: naam, achternaam, identiteitsbewijs, geslacht, nationaliteit, leeftijd, burgerlijke staat, post- en e-mail adres, vast- en mobiel telefoonnummer en digitale handtekening.
 • Financiële gegevens en gegevens over werk en opleiding: arbeidsstatus, beroep, opleidingsniveau, hoogte van inkomsten en uitgaven en identificatiegegevens van de bankrekening.
 • Gegevens over financiële solvabiliteit: gegevens over het niet aflossen van een bij ons lopende schuld.
 • Gegevens over familieomstandigheden en sociaaleconomische en sociaaldemografische gegevens: levenscyclus, persoonlijke gegevens van derden die de dekking van de aangeboden polissen zijn inbegrepen (bv. familieleden of werknemers), familiebanden, typologie van mensen naar leeftijd en opleidingsniveau die leven in jouw woonomgeving; typologie van gezinnen die in jouw omgeving leven op basis van aantallen en kenmerken van gezinsleden; beroepscategorieën die voorkomen in jouw woonomgeving; economische draagkracht op basis van jaarinkomens in die omgeving, de inrichting van de omgeving in eengezinswoningen of aanbouw- of etagewoningen, de aanwezigheid van winkelcentra).
 • Informatie verkregen uit onze handelsactiviteit met jou en onze relatie met jou: projectaanvragen en prijzen inclusief details, voorkeurstalen en communicatiekanalen, eerdere relaties met entiteiten en anciënniteit, gegevens in klachten en claims die je aan ons doorgeeft, toespraken opgenomen in het Contact Center (CC), gegevens verkregen uit videoconferenties, telefoongesprekken of communicatie met jou via soortgelijke kanalen en overleg via de verschillende aangeboden middelen (CC, Mediator, Private Web Area en App), persoonsgegevens van derden die onder de dekking van de aangeboden polissen vallen (bijv. familieleden of werknemers) en hun familierelatie.
 • Informatiegeschiedenis over huidige en vroegere verzekerde risico's: informatie over de polis(sen), het (de) voertuig(en) en bestuurders, informatie over de woning(en), informatie over het verzekerde risico in andere branches dan auto en woning, anciënniteit van de gecontracteerde polissen, toegepaste kortingen en/of commerciële acties op de polissen, reden van opzegging, aanvullingen en/of wijzigingen in de polissen en de daarbij behorende premies.
 • Informatiegeschiedenis over interne claims: gedeclareerde claims inclusief redenen en data van optreden en aangifte, status van de claim, bijbehorende dossiers, gevolgsleutels, workshops en professionals die hebben ingegrepen, gespecificeerd bedrag van de claim (zowel voorzieningen als lopende schikkingen en betalingen), identificatie- en contactgegevens van benadeelden of gewonden, contactgegevens die je ons hebt verstrekt en gemaakte contacten en vragen.
 • Tevredenheids-/ervaringsinformatiegeschiedenis: algemene en bijzondere tevredenheid naar aanleiding van de momenten waarop je om een beoordeling of mening is gevraagd, opmerkingen die zijn overgedragen in tevredenheidsenquêtes, acties die zijn uitgevoerd naar aanleiding van de verstrekte beoordeling of mening en klachten en claims die zijn overgedragen.
 • Informatie die verband houdt met jouw historische rendement als klant: ontvangen premie, claims.

Gerechtvaardigd belang: De legitieme basis voor dit doel is het legitieme belang van de Gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijken bij het onderhouden van een gemeenschappelijke database van jouw persoonlijke gegevens om onze interne middelen efficiënter te kunnen beheren en onze diensten op een integrale manier te kunnen verlenen. Om ervoor te zorgen dat dit legitieme belang prevaleert en dat jouw belangen en rechten adequaat worden beschermd, hebben wij op verzoek een gewichtsoordeel ter inzage beschikbaar.

2. Het opstellen van "basis"-profielen voor commerciële of promotionele doeleinden, alleen als je klant bent van een van de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken.

Doel / Beschrijving van de verwerking: We verwerken jouw persoonlijke gegevens om "basis" profielen over jou aan te maken met behulp van marketingonderzoeken, statistische procedures en segmentatietechnieken voor commerciële of promotionele doeleinden, alleen als je een klant bent van een van de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken en op basis van de gegevens die we van jou verkrijgen gedurende de relatie met jou.

MEER INFORMATIE: Dit betekent dat we commerciële modellen voor cross-selling zullen ontwikkelen tussen de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken (waarbij geen sprake is van het kruisen en/of combineren van jouw persoonlijke gegevens die door elke gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke worden bewaard) en gezamenlijke acties voor klantenwerving, loyaliteit, ontwikkeling en retentie.

Deze profilering zal gebeuren zonder een besluitvorming te impliceren die uitsluitend op geautomatiseerde verwerking is gebaseerd, op basis van eenvoudige parameters, om bepaalde algemene aspecten over jou te evalueren, in het bijzonder om aspecten met betrekking tot jouw voorkeuren of behoeften te analyseren en te voorspellen of af te leiden om jou de producten en diensten aan te bieden waarvan wij denken dat ze je kunnen interesseren op basis van de afgeleide voorkeuren en behoeften. Om de bovengenoemde profielen op te stellen, zullen de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken rekening houden met de onderstaande gegevens, om te beoordelen welke producten voor jou interessant kunnen zijn op basis van modellen die ons in staat stellen jouw koopbereidheid te beoordelen.

Deze profilering houdt geen uitgebreide verwerking in van jouw persoonsgegevens (noch in duur - we verwerken geen persoonsgegevens ouder dan vijf (5) jaar – noch in hoeveelheid of herkomst) noch verwerken we bijzonder opdringerige persoonlijke gegevens als gevoelige gegevens, externe gegevens of gegevens over jouw online gedrag en geolocatie. Daarom hebben we het over "basis". Bovendien zullen we deze commerciële profilering in geen geval gebruiken voor de weigering van een product of dienst of andere doeleinden die een aanzienlijke impact op jou kunnen hebben.

Verwerkte gegevens:

 • Identificatie-, persoons- en contactgegevens: naam, achternaam, identiteitsbewijs, geslacht, nationaliteit, leeftijd, burgerlijke staat, post- en e-mailadres, vast- en mobiel telefoonnummer.
 • Economische en arbeids-/academische gegevens: arbeidsstatus, beroep, opleidingsniveau, hoogte van inkomsten en uitgaven, bankrekeninggegevens.
 • Gegevens over Solvabiliteit: gegevens over het niet aflossen van een bij ons lopende schuld.
 • Gegevens over familieomstandigheden en sociaaleconomische en sociaaldemografische gegevens: levenscyclus, persoonlijke gegevens van derden die de dekking van de aangeboden polissen zijn inbegrepen (bv. familieleden of werknemers), familiebanden, typologie van mensen naar leeftijd en opleidingsniveau die leven in jouw woonomgeving; typologie van gezinnen die in jouw omgeving leven op basis van aantallen en kenmerken van gezinsleden; beroepscategorieën die voorkomen in jouw woonomgeving; economische draagkracht op basis van jaarinkomens in die omgeving, de inrichting van de omgeving in eengezinswoningen of aanbouw- of etagewoningen, de aanwezigheid van winkelcentra).
 • Informatie verkregen uit onze zaken met u en onze relatie met u: projectaanvragen en prijzen inclusief details, voorkeurstalen en communicatiekanalen, eerdere relaties met entiteiten en anciënniteit, gegevens in klachten en claims die je aan ons overdraagt, toespraken opgenomen in het Contact Center (CC), gegevens verkregen in videoconferenties, telefoongesprekken of gelijkwaardige middelen met jou en overleg via de verschillende middelen die worden aangeboden door de Gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijken (CC, Mediator, Private Web Area en App).
 • Informatiegeschiedenis over huidige en vroegere verzekerde risico's: informatie over de polis(sen), het (de) voertuig(en) en bestuurders, informatie over de woning(en), informatie over het verzekerde risico in andere branches dan auto en woning, anciënniteit van de gecontracteerde polissen, toegepaste kortingen en/of commerciële acties op de polissen, reden van intrekking, aanvullingen/of wijzigingen in de polissen en de daarbij behorende premies.
 • Tevredenheids-/ervaringsinformatiegeschiedenis: globale en bijzondere tevredenheid volgens de momenten waarop een evaluatie of advies werd gevraagd, opmerkingen overgedragen in de tevredenheidsenquêtes, acties uitgevoerd naar aanleiding van de evaluatie of het verstrekte advies en klachten en claims overgedragen aan de Gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijken.
 • Winstgevendheidsgeschiedenis als klant: ontvangen premie, claims en commerciële kosten).

Gerechtvaardigd belang: De legitieme basis voor dit doel is het legitieme belang van de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken om jouw voorkeuren en interesses te achterhalen om je diensten en producten aan te bieden die voor jou van belang kunnen zijn in plaats van jou als een vreemde te behandelen en generieke aanbiedingen te doen, het aanbod dat naar jou is verzonden en hoe jij als klant wordt behandeld te verbeteren. Om ervoor te zorgen dat dit legitieme belang prevaleert en dat jouw belangen en rechten adequaat worden beschermd, hebben wij op verzoek een gewichtsoordeel ter inzage beschikbaar.

3. Het verzenden van commerciële communicatie van eigen- en soortgelijke producten en diensten vergelijkbaar met eerder gecontracteerde producten, op welke manier dan ook en alleen zolang je klant bent van een van de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken.

Doel / Beschrijving van de verwerking: We verwerken jouw persoonlijke gegevens om je commerciële communicatie te sturen over onze eigen producten en diensten (dwz van een van de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken of andere bedrijven van de Grupo Reale) en vergelijkbaar met deze waarmee we voordien een contract hebben afgesloten, via eender welk middel (dwz per brief, e-mail, telefoon inclusief SMS, WhatsApp en notificaties (push) alleen als je klant bent van een van de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken.

Verwerkte gegevens: Elke gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke zal deze berichten naar zijn eigen klanten sturen middels de identificatie- en contactgegevens waar ze over beschikken. Daarnaast gaan we uit van de informatie die is verkregen als gevolg van profilering, op voorwaarde dat je hier geen bezwaar tegen hebt gemaakt of hier toestemming voor hebt gegeven, voor zover van toepassing.

Gerechtvaardigd belang: De legitieme basis voor dit doel is het legitieme belang van de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken om je producten en diensten aan te bieden, waar van toepassing, op basis van jouw profiel en het promoten van onze verzekeringsactiviteit (na het maken van een op verzoek verkrijgbaar gewogen oordeel om ervoor te zorgen dat genoemd legitiem belang prevaleert en dat jouw belangen en rechten naar behoren worden beschermd), evenals de wettelijke toestemming voorzien door de voorschriften van de diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel met betrekking tot commerciële communicatie via elektronische middelen.

Als jouw verzekering is bemiddeld door een Banca Seguros-makelaar of -operator, zullen we jouw gegevens alleen voor dit doel verwerken als jouw verzekeringsmakelaar/operator ons daartoe eerder voor iedere handeling heeft gemachtigd, en waartoe jij in de gevallen waarin dit van toepassing is, bovendien toestemming hebt gegeven.

Alleen als je ons toestemming hebt gegeven, gebruiken wij jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

Als jouw verzekering is bemiddeld door een Banca Seguros-makelaar of -operator, zullen we jouw gegevens alleen voor deze doeleinden verwerken als jouw verzekeringsmakelaar/operator ons daartoe eerder voor iedere handeling heeft gemachtigd.

Het is aan jou!

Je kunt beslissen of je ons al dan niet toestemming geeft via https://consent.reale.es/.

1. Opstellen van "geavanceerde" profielen voor commerciële of promotionele doeleinden.

Doel / Beschrijving van de verwerking: Als je ons toestemming geeft, zullen we "geavanceerde" profielen van jou opstellen door middel van marketingstudies en statistische, analytische en kunstmatige-intelligentietechnieken en -procedures, en segmentering met als doel commerciële en promotionele activiteiten uit te voeren die niet generiek zijn en die zijn aangepast aan jouw voorkeuren, interesses en gedrag (dat wil zeggen, die op jou zijn afgestemd). Je kunt toestemming geven, ongeacht of je klant bent of niet.

Deze profilering wordt automatisch uitgevoerd (zonder dat een besluitvorming uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking) en stelt ons in staat om persoonlijke aspecten over jou op een meer uitgebreide manier te evalueren in tegenstelling tot "basis" profilering (- zie paragraaf 5.A. doel 2), dat wil zeggen, met een grotere hoeveelheid gegevens en met inbegrip van externe bronnen, door middel van cross-selling bedrijfsmodellen tussen de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken of acties om gezamenlijke klanten te werven, loyaliteit op te bouwen en gezamenlijke klanten te behouden. Om de bovengenoemde profielen op te stellen, zullen de Gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijken rekening houden met de onderstaande gegevens om je producten, voordelen en gepersonaliseerde aanbiedingen aan te bieden.

In geen geval zal deze geavanceerde profilering dienen als basis voor de weigering van een product of dienst of andere doeleinden die een aanzienlijke impact op jou kunnen hebben.

Als je bezwaar hebt gemaakt tegen basisprofilering, wordt deze verwerking niet uitgevoerd zonder jouw toestemming.

Verwerkte gegevens:

 • Gegevens ten behoeve van de uitwerking van de basisprofilering.
 • Gegevens over financiële solvabiliteit: gegevens over het niet aflossen van een bij een particuliere onderneming lopende schuld (inclusief andere entiteiten van de Grupo Reale), gegevens verkregen uit kredietinformatiesystemen (Experian), kredietbeoordelaars (Equifax Ibérica, SL) en informatiesystemen voor fraudepreventie (Confirma en Experian). Je kunt meer informatie vinden op www.reale.es/es/politica-de-privacidad in sectie 10. Krediet Informatie Systemen.
 • Informatie opgenomen in gemeenschappelijke databanken beschermd middels gedragscodes van de verzekeringssector: gegevens verkregen uit gemeenschappelijke databanken al naargelang het type verzekering dat is afgesloten, te weten het Spaans centraal informatiesysteem van verzekeraars (Sinco), Spaans centraal informatiesysteem betreffendeTotal Loss, diefstal en brand en de Diverse centrale informatiesystemen ter voorkoming van verzekeringsfraude evenals ongevallencertificaten van andere maatschappijen. Dergelijke gegevens worden tot maximaal 5 jaar terug gebruikt.
 • Geopositionering en verzekerde risico-informatie: locatie, informatie met betrekking tot de locatie verkregen uit externe bronnen van publieke of private aard (dwz van de INE, AEMET, DGT, Google, telefoonmaatschappijen of internetdiensten).
 • Samengevoegde informatie uit externe publieke en private bronnen over risico: informatie van geopositionering op Google , informatie geassocieerd met de locatie verkregen uit externe bronnen van publieke of private aard (dwz van de INE, AEMET, DGT, registratie van toeristenwoningen (Airbnb), volkstellingsgegevens, IGN-informatie) en gegevens verkregen uit andere openbaar toegankelijke bronnen zoals officiële kranten en bulletins, openbare registers, AAPP-resoluties, kadaster, telefoongidsen, lijsten van personen die lid zijn van beroepsverenigingen, satellietbeelden van een woning, gebouw, bedrijf en domotica.
 • Andere gegevens verkregen uit sociale netwerken: sociale-mediaprofielen, opmerkingen en openbare berichten op sociale media (bijv. Facebook, Twitter, Instagram, enz.), blogs, forums, opmerkingen en privé publicaties op de profielen van de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken op sociale netwerken.

Verwerkte gegevens: Elke gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke zal genoemde berichten naar eigen klanten sturen middels de identificatie- en contactgegevens waarover zij beschikken. Daarnaast gaan we uit van de informatie die is verkregen als resultaat van de uitwerking van profielen zoals aangegeven in de vorige doeleinden, op voorwaarde dat je hier geen bezwaar tegen hebt gemaakt of hiervoor toestemming hebt gegeven, voor zover van toepassing.

2. Verzending van commerciële acties gedurende twee jaar nadat de precontractuele en/of contractuele relatie is afgesloten.

Doel / Beschrijving van de verwerking: Als je ons hiertoe toestemming geeft, kunnen we jouw gegevens twee jaar bewaren nadat de geldigheid van jouw verzekering, project of prijsaanvraag (precontractuele relatie) en/of jouw verzekering (contractuele relatie) is beëindigd, om producten, bonussen aan te bieden en toe te voegen aan promotiecampagnes voortvloeiend uit jouw interesse op basis van de kennis die we over jou hebben. Hiervoor moeten we de gegevens die we hieronder beschrijven, beheren en evalueren.

Verwerkte gegevens:

Rechtstreeks verkregen van jou of van jouw relatie met ons:

 • Identificatie-, persoons- en contactgegevens: naam, achternaam, identiteitsbewijs, geslacht, nationaliteit, leeftijd, burgerlijke staat, post- en e-mail adres, vast telefoonnummer, mobiel telefoonnummer en digitale handtekening.
 • Economische en arbeids-/academische gegevens: arbeidsstatus, beroep, opleidingsniveau, hoogte van inkomsten en uitgaven en identificatiegegevens van de bankrekening.
 • Gegevens over financiële solvabiliteit: gegevens over het niet aflossen van een bij ons lopende schuld.
 • Gegevens over familieomstandigheden en sociaaleconomische en sociaaldemografische gegevens: levenscyclus, persoonlijke gegevens van derden die de dekking van de aangeboden polissen zijn inbegrepen (bv. familieleden of werknemers), familiebanden, typologie van mensen naar leeftijd en opleidingsniveau die leven in jouw woonomgeving; typologie van gezinnen die in jouw omgeving leven op basis van aantallen en kenmerken van gezinsleden; beroepscategorieën die voorkomen in jouw woonomgeving; economische draagkracht op basis van jaarinkomens in die omgeving, de inrichting van de omgeving in eengezinswoningen of aanbouw- of etagewoningen, de aanwezigheid van winkelcentra).
 • Informatie verkregen uit onze handelsactiviteit met jou en onze relatie met jou: projectaanvragen en prijzen inclusief details, voorkeurstalen en communicatiekanalen, eerdere relaties met entiteiten en anciënniteit, gegevens in klachten en claims die je aan ons doorgeeft, toespraken opgenomen in het Contact Center (CC), gegevens verkregen uit videoconferenties, telefoongesprekken of communicatie met jou via soortgelijke kanalen en overleg via de verschillende aangeboden middelen (CC, Mediator, Private Web Area en App), persoonsgegevens van derden die onder de dekking van de aangeboden polissen vallen (bijv. familieleden of werknemers) en hun familierelatie.
 • Informatiegeschiedenis over huidige en vroegere verzekerde risico's: informatie over de polis(sen), het (de) voertuig(en) en bestuurders, informatie over de woning(en), informatie over het verzekerde risico in andere branches dan auto en woning, anciënniteit van de gecontracteerde polissen, toegepaste kortingen en/of commerciële acties op de polissen, reden van opzegging, aanvullingen en/of wijzigingen in de polissen en de daarbij behorende premies.
 • Informatiegeschiedenis over interne claims: gedeclareerde claims inclusief redenen en data van optreden en aangifte, status van de claim, bijbehorende dossiers, gevolgsleutels, workshops en professionals die hebben ingegrepen, gespecificeerd bedrag van de claim (zowel voorzieningen als lopende schikkingen en betalingen), identificatie- en contactgegevens van benadeelden of gewonden, contactgegevens die je ons hebt verstrekt, contacten en uitgevoerde verzoeken.
 • Tevredenheids-/ervaringsinformatiegeschiedenis: globale en bijzondere tevredenheid volgens de momenten waarop een beoordeling of mening is gevraagd, opmerkingen overgedragen in de tevredenheidsenquêtes, acties uitgevoerd naar aanleiding van de beoordeling of de verstrekte mening, evenals overgedragen klachten en claims.
 • Informatie die verband houdt met jouw historisch rendement als klant: ontvangen premie, claims.

Verwerkte gegevens: Elke gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke zal genoemde berichten naar eigen klanten sturen middels de identificatie- en contactgegevens waarover ze beschikken. Daarnaast gaan we uit van de informatie die is verkregen als resultaat van de uitwerking van profielen zoals aangegeven in de vorige doeleinden, op voorwaarde dat je hier geen bezwaar tegen hebt gemaakt of hiervoor toestemming hebt gegeven, voor zover van toepassing.

3. Het verzenden van promotie- en advertentie-informatie van Grupo Reale-entiteiten en externe bedrijven, ongeacht of je klant bent of niet.

Doel / Beschrijving van de verwerking: Als je ons toestemming geeft, kunnen we je via de reguliere kanalen informatie voor promotie- en reclamedoeleinden sturen afkomstig van Grupo Reale-entiteiten, gelieerde entiteiten en/of andere externe bedrijven waarmee jouw verzekeraar samenwerkingsovereenkomsten heeft die behoren tot de volgende activiteitensectoren: verzekeringen, gezondheidsgerelateerde diensten en welzijn, financieel, telecommunicatie, veiligheid, technologie, energie, audiovisueel, onderwijs, vrije tijd, auto- en massaconsumptie en die voor jou interessant zouden kunnen zijn.

Je kunt de entiteiten van de Grupo Reale, entiteiten waarin wordt belegd en/of andere derde partijen waarmee jouw verzekeraar samenwerkingsovereenkomsten heeft, raadplegen. Meer informatie vind je op onze website in de rubriek Wie zijn wij.

Verwerkte gegevens:

Rechtstreeks verkregen van jou of van jouw relatie met ons:

 • Identificatie-, persoons- en contactgegevens: naam, achternaam, identiteitsbewijs, geslacht, nationaliteit, leeftijd, burgerlijke staat, post- en e-mail adres, vast telefoonnummer, mobiel telefoonnummer en digitale handtekening.
 • Economische en arbeids-/academische gegevens: arbeidsstatus, beroep, opleidingsniveau, hoogte van inkomsten en uitgaven en identificatiegegevens van de bankrekening.
 • Gegevens over financiële solvabiliteit: gegevens over het niet aflossen van een bij ons lopende schuld.
 • Gegevens over familieomstandigheden en sociaaleconomische en sociaaldemografische gegevens: levenscyclus, persoonlijke gegevens van derden die de dekking van de aangeboden polissen zijn inbegrepen (bv. familieleden of werknemers), familiebanden, typologie van mensen naar leeftijd en opleidingsniveau die leven in jouw woonomgeving; typologie van gezinnen die in jouw omgeving leven op basis van aantallen en kenmerken van gezinsleden; beroepscategorieën die voorkomen in jouw woonomgeving; economische draagkracht op basis van jaarinkomens in die omgeving, de inrichting van de omgeving in eengezinswoningen of aanbouw- of etagewoningen, de aanwezigheid van winkelcentra).
 • Informatie verkregen uit onze handelsactiviteit met jou en onze relatie met jou: projectaanvragen en prijzen inclusief details, voorkeurstalen en communicatiekanalen, eerdere relaties met entiteiten en anciënniteit, gegevens in klachten en claims die je aan ons doorgeeft, toespraken opgenomen in het Contact Center (CC), gegevens verkregen uit videoconferenties, telefoongesprekken of communicatie met jou via soortgelijke kanalen en vragen via de verschillende aangeboden middelen (CC, Mediator, Private Web Area en App), persoonsgegevens van derden die onder de dekking van de aangeboden polissen vallen (bijv. familieleden of werknemers) en hun familierelatie.
 • Informatiegeschiedenis over huidige en vroegere verzekerde risico's: informatie over de polis(sen), het (de) voertuig(en) en bestuurders, informatie over de woning(en), informatie over het verzekerde risico in andere branches dan auto en woning, anciënniteit van de gecontracteerde polissen, toegepaste kortingen en/of commerciële acties op de polissen, reden van opzegging, aanvullingen en/of wijzigingen in de polissen en de daarbij behorende premies.
 • Informatiegeschiedenis over interne claims: gedeclareerde claims inclusief redenen en data van optreden en aangifte, status van de claim, bijbehorende dossiers, gevolgsleutels, workshops en professionals die hebben ingegrepen, gespecificeerd bedrag van de claim (zowel voorzieningen als lopende schikkingen en betalingen), identificatie- en contactgegevens van benadeelden of gewonden, contactgegevens die je ons hebt verstrekt, contacten en uitgevoerde verzoeken.
 • Tevredenheids-/ervaringsinformatiegeschiedenis: globale en bijzondere tevredenheid volgens de momenten waarop een evaluatie of advies is gevraagd, opmerkingen overgedragen in de tevredenheidsenquêtes, acties uitgevoerd naar aanleiding van de evaluatie of het verstrekte advies, evenals klachten en claims overgedragen.
 • Informatie die verband houdt met jouw historisch rendement als klant: ontvangen premie, claims.

Verwerkte gegevens: Elke gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke zal genoemde berichten naar eigen klanten sturen middels de identificatie- en contactgegevens waarover zij beschikken. Daarnaast gaan we uit van de informatie die is verkregen als resultaat van de uitwerking van profielen zoals aangegeven in de vorige doeleinden, op voorwaarde dat je hier geen bezwaar tegen hebt gemaakt of hiervoor toestemming hebt gegeven, voor zover van toepassing.

We bewaren jouw persoonlijke gegevens zolang ze nodig zijn om de bovengenoemde doeleinden te kunnen uitvoeren (hetzij als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken, dan wel als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken) en zolang hier een wettelijke basis voor is. Concreet bewaart jouw verzekeraar de nodige gegevens voor de uitvoering van jouw contract, zolang deze van kracht is (dwz tijdens de looptijd van de polis of zolang gerelateerde operaties in behandeling zijn, zoals claims, ontvangstbewijzen of claims) of totdat is vastgesteld of deze al dan niet wordt geformaliseerd in het geval van verzekeringsaanvragen of tarieven. We zullen jouw persoonlijke gegevens ook bewaren zolang dit noodzakelijk is voor ons om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen en zolang genoemde verplichtingen van toepassing zijn. In overeenstemming met het specifieke verzekeringsreglement, zal de informatie tenminste 5 jaar en maximaal 10 jaar worden bewaard in overeenstemming met onze verplichtingen met betrekking tot de strijd tegen het witwassen van geld.

Niettegenstaande het voorgaande, informeren wij je dat, zodra jouw relatie met ons is beëindigd, je gegevens geblokkeerd blijven en alleen toegankelijk zijn voor geautoriseerd personeel, voor de periode die nodig is voor bescherming naar aanleiding van mogelijke juridische acties en zullen deze eveneens beschikbaar zijn voor bevoegde autoriteiten tot aan de toepasselijke verjaringstermijnen.

In het geval van dergelijke verwerking van persoonlijke gegevens die onder jouw toestemming vallen, zullen we jouw persoonlijke gegevens bewaren totdat je die toestemming intrekt; of, in het geval van verwerking van persoonsgegevens die onder ons gerechtvaardigd belang valt, zullen wij deze bewaren totdat je bezwaar maakt tegen een dergelijke verwerking (en zolang dit gerechtvaardigd belang prevaleert boven jouw belangen en rechten). Vervolgens blijven ze alleen ter beschikking van de bevoegde autoriteiten tot aan de wettelijke verjaringstermijnen en gedurende de periode die nodig is voor bescherming ten behoeve van mogelijke juridische en contractuele stappen.

In overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen, zullen jouw persoonsgegevens indien vereist in het kader van hun bevoegdheden worden meegedeeld aan bevoegde administratieve en gerechtelijke autoriteiten. Evenzo kunnen we jouw gegevens aan dezelfde autoriteiten meedelen voor de verdediging van onze rechten en op basis van ons legitieme belang bij de juiste ontwikkeling van onze activiteiten en rechten (na het uitvoeren van een op verzoek beschikbaar gewichtsoordeel) om ervoor te zorgen dat jouw belangen en rechten niet prevaleren boven ons gerechtvaardigd belang).

We zullen jouw gegevens ook doorgeven aan de volgende entiteiten:

 • Aan andere entiteiten van de Grupo Reale voor de nakoming van onze toezichtverplichtingen of voor het gecentraliseerde beheer van onze IT-middelen op basis van ons legitieme belang bij het doorgeven van persoonsgegevens binnen de ondernemingsgroep voor interne administratieve doeleinden.
 • Aan financiële instellingen, voor het beheer van incasso's en betalingen, indien nodig voor de uitvoering van de overeenkomst met jou.
 • Aan entiteiten en organisaties, publiek of privaat, die tussenkomen in het beheer van het verzekeringscontract, zoals andere verzekeraars of herverzekeraars of degenen die betrokken zijn bij het beheer van de polis die optreden als beheerders (advocaten, experts, reparatiebedrijven, gezondheidszorgklinieken, enz., evenals staatsveiligheidslichamen en -organen, regelgevers of overheidsinstanties op voorwaarde dat de communicatie strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract en voldoet aan de voorwaarden voorzien in de LOSSEAR.
 • Aan de verzekeringsmakelaar of makelaardij waarmee je een relatie onderhoudt en die bemiddelt in de verzekeringsovereenkomst op basis van de bemiddelingsovereenkomst, altijd met inachtneming van de geldende regelgeving.
 • Aan gemeenschappelijke solvabiliteitsbestanden met betrekking tot het al dan niet nakomen van financiële verplichtingen. Ingeval betaling niet plaatsvindt volgens de voorwaarden die zijn vermeld in de contracten die je met REALE afsluit, en indien voldaan is aan de desbetreffende vereisten in de regelgeving inzake gegevensbescherming, kunnen wanbetalingsgegevens worden overgedragen naar gemeenschappelijke solvabiliteitsbestanden met betrekking tot het al dan niet nakomen van geldelijke verplichtingen op grond van ons rechtmatig belang bij fraudebestrijding en na een afwegingstoets (beschikbaar op verzoek) te hebben gemaakt.
 • Aan gemeenschappelijke bestanden die de Verzekeraar heeft onderschreven ter preventie en opsporing van fraude, al naargelang het type verzekering dat is afgesloten, te weten het Spaans centraal informatiesysteem van autoverzekeringen (SINCO), het Spaans centraal informatiesysteem voor voertuigen betreffende Total Loss, diefstal en brand en de Diverse centrale informatiesystemen ter voorkoming van verzekeringsfraude in verschillende branches, ten name van UNESPA, voor het beheer van schaderegeling en actuariële statistische samenwerking en om de prijsstelling/selectie van risico's voor de voorbereiding van verzekeringstechnisch onderzoek mogelijk te maken; op basis van ons gerechtvaardigd belang - na het uitvoeren van een wegingstest (beschikbaar op aanvraag) en die van de sector voor de preventie en bestrijding van fraude, volgens de voorwaarden voorzien in de LOSSEAR.
 • Aan het Informatiebestand Verzekerde Voertuigen (FIVA) om de controle te vergemakkelijken van de verplichting die elke eigenaar van een motorvoertuig met gewone parkeerplaats in Spanje heeft om een verzekeringscontract af te sluiten en van kracht te houden dat, in de gebieden en tot de limieten die zijn vastgesteld voor de verplichte verzekering, de wettelijke aansprakelijkheid dekt van de chauffeur.

Jouw persoonsgegevens die in het kader van gezamenlijke verantwoordelijkheid worden verwerkt, worden niet aan derden verstrekt, behalve aan de hier genoemde gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, dat wil zeggen, REALE SEGUROS GENERALES EN REALE VIDA en voor de doeleinden en op basis van de legitieme grondslagen die hierin worden uiteengezet.

Bij Grupo Reale verwerken we jouw gegevens binnen de Europese Economische Ruimte en, in het algemeen, huren we dienstverleners in die zich ook binnen de Europese Economische Ruimte bevinden of in landen die bij verklaring van de Europese Commissie een passend beschermingsniveau hebben.

Als we gebruik moeten maken van dienstverleners of herverzekeraars die verwerkingen uitvoeren buiten de Europese Economische Ruimte of in landen die door de Europese Commissie geen passend beschermingsniveau hebben verklaard, zorgen we voor veiligheid en rechtmatigheid van de verwerking van jouw gegevens en wij zullen je hiervan vooraf op de hoogte stellen met vermelding van de ontvangende landen, de aanvullende garanties die zijn aangenomen en deze aan jou beschikbaar stellen via onze gemachtigde voor gegevensbescherming.

Im Folgenden werden die wichtigsten Aspekte der Vereinbarung über die Mitverantwortung zwischen REALE SEGUROS GENERALES, S.A. („RSG”) und REALE VIDA Y PENSIONES, S.A. DE SEGUROS („REALE VIDA”) beschrieben.

Parteien / Mitverantwortliche

REALE SEGUROS GENERALES, S.A. („RSG”), ein in Spanien rechtmäßig gegründetes und bestehendes Unternehmen mit Firmensitz in C/ Príncipe de Vergara 125, 280002 Madrid und der Steuernummer (CIF) A78520293; und
REALE SEGUROS GENERALES, S.A. („REALE VIDA”), ein in Spanien rechtmäßig gegründetes und bestehendes Unternehmen mit Firmensitz in C/ Príncipe de Vergara 125, 280002 Madrid und der Steuernummer (CIF) A85877066.

Informationen über den Schutz personenbezogener Daten

Umfang der gemeinsamen Bearbeitung

Zentrale Verwaltung der Versicherungsverträge zu organisatorischen Zwecken im Bereich des Kundenmanagements.

Aktivitäten zu Marketingzwecken (inklusive Querverkauf).

Profilerstellung für kommerzielle Zwecke (inklusive Erstellung von Analysemodellen zur Klassifizierung von (potenziellen, bestehenden und ehemaligen Kunden)) in unterschiedlichen Bereichen zur Segmentierung bzw. Kundenprofiling zur Durchführung von kommerziellen Maßnahmen wie beispielsweise Verkaufsmodelle wie Querverkauf oder Aktionen zur Kundenbindung.

Kategorien der Betroffenen und Kategorien personenbezogener Daten

Potenzielle Kunden von RSG und REALE VIDA.

Derzeitige und ehemalige Kunden von RSG y REALE VIDA.

Erfüllung der Bedingungen gemäß Artikel 6, 7, 8, 13, 14 und 26 der Verordnung [EU] 2016/679 („RGPD”) bei Erhebung der personenbezogenen Daten

Die Bedingungen sind vom Mitverantwortlichen zu erfüllen, der anfänglich die personenbezogenen Daten erhebt.

Verstöße gegen den Schutz personenbezogener Daten

Jeder Mitverantwortliche, der eine Verletzung der Sicherheit personenbezogener Daten erleidet, die personenbezogene Daten betrifft, für die er mitverantwortlich ist, muss die Verletzung bewerten und die Auflagen die Meldepflicht betreffend gemäß Artikel 33 und 34 DSGVO erfüllen.

Kontaktstelle für Betroffene

REALE SEGUROS GENERALES, S.A.
Postanschrift: C/ Príncipe de Vergara 125, 28002 Madrid (Spanien)
E-Mail-Adresse:
protecciondedatos@reale.es

Rechte der Betroffenen

Betroffene Personen können ihre Rechte auf Information, Zugriff, Berichtigung, Löschung, Widerspruch, Übertragbarkeit und Einschränkung der Verarbeitung gemäß den geltenden Datenschutzvorschriften gegenüber jedem der gemeinsam für die Verarbeitung Verantwortlichen, der Kontaktstelle für betroffene Personen oder gegenüber beiden Mitverantwortlichen gemeinsam geltend machen.

Responsable

REALE Seguros Generales, S.A. (RSG), REALE Vida y Pensiones (RV) , S.A. de Seguros, REALE ITES Esp, S.L. (RItes), REALE IMMOBILI ESPAÑA, S.A.

Finalidad y legitimación

Los datos que nos has facilitado serán utilizados por RSG, RV,RItes o RImmobili según corresponda, para:

(1) Atender su ofrecimiento y gestionar su candidatura en los procesos de selección de los que forme parte Legitimación: consentimiento.
(2) Elaboración de perfiles de los candidatos que otorgue, potencialmente, una mayor coherencia o lealtad en el proceso de selección (p. ej., reduciendo la posibilidad de error humano, la discriminación y el abuso de poder). Legitimación: ejecución del contrato.

Destinatarios

 • A otras entidades del Grupo Reale para el cumplimiento de nuestras obligaciones legales y la gestión centralizada del servicio.
Derechos

Puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y, en su caso, oposición al tratamiento, así como revocar tu consentimiento en cualquier momento, dirigiéndote a la Entidad REALE que corresponda a través del correo protecciondedatos@reale.es.

Información
adicional

Te recomendamos consultes información completa y detallada sobre el tratamiento de tus datos aquí.

Nos comunicaremos contigo a través de cualquier medio (incluyendo Whatsapp) cuando sea necesario para alguna de las finalidades descritas anteriormente. Si no quieres recibir comunicaciones por algún medio en concreto, ponte en contacto con nosotros para registrar tus preferencias.

Reale seguros

BELEID GEGEVENSBESCHERMING

El responsable del tratamiento podrá ser REALE Seguros Generales, REALE Vida, REALE ITES o REALE IMMOBILI ESPAÑA, S.A. (en adelante “las ENTIDADES” o “REALE”), en función de la oferta de empleo que solicite.

 • REALE Seguros Generales, S.A. con domicilio Calle Príncipe de Vergara, 125, 28002, Madrid y CIF A-78520293.
 • REALE Vida y Pensiones, S.A. de Seguros con domicilio en Calle Príncipe de Vergara, 125, 28002, Madrid y CIF A-85877066.
 • REALE ITES Esp, S.L., con domicilio en Calle Príncipe de Vergara, 125, 28002, Madrid y CIF B-88196605.
 • REALE IMMOBILI ESPAÑA, S.A. con domicilio en Calle Príncipe de Vergara, 125, 28002, Madrid y CIF A81337172.

REALE ha nombrado formalmente un Delegado de Protección de Datos y además tiene habilitado el siguiente canal de comunicación: dpo@reale.es.

REALE ha obtenido sus datos de carácter personal de alguna de las siguientes fuentes:

 • Aportados por EL CANDIDATO para la gestión de su candidatura en procesos de selección promovidos por las ENTIDADES.
 • Derivados de la propia gestión, mantenimiento y desarrollo del proceso de selección.

En caso de que proporcione datos de terceros usted garantiza que cuenta con el consentimiento expreso de los terceros para que REALE pueda tratar sus datos. Asimismo, garantiza que los terceros cuyos datos proporcione han sido debidamente informados de los tratamientos que REALE llevará a cabo con dichos datos.

REALE podrá tratar los siguientes datos de carácter personal, así como aquellos que se generen de nuestra interacción con el candidato a lo largo de los procesos de selección de los que forme parte:

 • Datos identificativos y de contacto (p.ej., nombre, apellidos, edad, dirección postal, correo electrónico y teléfono).
 • Datos de características personales (p.ej., edad, lengua materna y fecha de nacimiento).
 • Datos de circunstancias sociales (p.ej., aficiones y estilo de vida).
 • Datos académicos y profesionales (p.ej., formación, titulaciones, historial del estudiante y experiencia profesional).
 • Datos de detalles del empleo (p.ej., puesto de trabajo e historial del trabajador).

En caso de que proporcione datos de terceros usted garantiza que cuenta con el consentimiento expreso de los terceros para que REALE pueda tratar sus datos. Asimismo, garantiza que los terceros cuyos datos proporcione han sido debidamente informados de los tratamientos que REALE llevará a cabo con dichos datos.

En REALE se tratarán sus datos personales para alcanzar las finalidades que se detallan a continuación. Asimismo, cada finalidad del tratamiento tiene una legitimación en la que se basa el tratamiento de sus datos personales.

REALE tratará sus datos personales basándose en el consentimiento con la siguiente finalidad:

 • Atender su ofrecimiento y gestionar su candidatura en los procesos de selección de los que forme parte.

REALE tratará sus datos personales en base al interés legítimo con la siguiente finalidad:

 • Elaboración de perfiles de los candidatos que otorgue, potencialmente, una mayor coherencia o lealtad en el proceso de selección (p. ej., reduciendo la posibilidad de error humano, la discriminación y el abuso de poder).

Para poder realizar la valoración de la candidatura, los datos personales tratados por REALE serán comunicados a las sociedades pertenecientes en cada momento al Grupo REALE o participadas por el Grupo.

Los datos personales obrantes en su currículum vitae serán conservados, para los fines previstos, durante un plazo de dos (2) años, desde la finalización del proceso de selección.

Transcurrido el mencionado plazo se procederá a su destrucción, garantizándole un total respecto a la confidencialidad de sus datos, tanto en el tratamiento como en la posterior destrucción.

Transcurrido el citado plazo, si desea continuar participando en los procesos de selección que se desarrollen, le rogamos nos remita nuevamente su Currículum Vitae o proceda a la actualización de los datos contenidos cuando así le sea comunicado por la ENTIDAD.

REALE le informa de que tiene derecho a acceder a sus datos personales y obtener confirmación sobre cómo se están tratando dichos datos. Asimismo, tiene derecho a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que hayan sido recabados por la ENTIDAD.

En determinadas circunstancias, podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso REALE únicamente los conservará para el ejercicio o la defensa de las posibles reclamaciones.

Asimismo, también en determinadas circunstancias, usted podrá oponerse al tratamiento de sus datos personales con la finalidad informada por la ENTIDAD. En ese caso, REALE cesará en el tratamiento de los datos personales salvo que concurran motivos legítimos, o para garantizar el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Por último, usted podrá solicitar el derecho a la portabilidad y obtener para sí mismo o para otro prestador de servicios determinada información que usted facilitó a REALE.

Para el ejercicio de cualquiera de estos derechos, usted podrá dirigirse a la Entidad REALE que corresponda según el caso, identificadas al inicio de esta cláusula, todas ellas con domicilio en calle Príncipe de Vergara 125, 28002 Madrid o a través del siguiente mail: protecciondedatos@reale.es, acompañando copia de su DNI o documento oficial acreditativo de su identidad. Asimismo, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos si no ve satisfecho sus derechos.

***

Cláusula Mod. 101- Última actualización: 28 de noviembre de 2018

REALE SEGUROS © 2023 Todos los derechos reservados